ระบบนำทางไปยังอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Main Article Content

สุวนันท์ บังคม
หทัยรัตน์ วรรณขาม
พนิดา พานิชกุล

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาระบบนำทางไปยังอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบนำทางไปยังอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบนำทางไปยังอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วยระบบนำทางไปยังอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพของระบบนำทางไปยังอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ ซึ่งประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบนำทางไปยังอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยกลุ่มผู้ใช้ระบบคือบุคคลภายนอกที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาใหม่


            ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาระบบนำทางไปยังอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระบบที่พัฒนาขึ้นประกอบไปด้วย 2 ฟังก์ชันหลัก คือ ส่วนนำทาง (หน้าบ้าน) และส่วนจัดการข้อมูลอาคาร (หลังบ้าน) 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบนำทางไปยังอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ 3) ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบโดยอยู่ในระดับมาก 

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ชไมพร ทองขาว, มาลีรัตน์ โสดานิล. (2556). ระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางภาคใต้ของประเทศไทย ด้วยกูเกิลแมพ เอพีไอ บนมือถือ สมาร์ทโฟน. กรุงเทพฯ : คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
พิสุทธา อารีราษฏร์. (2551). การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางการศึกษา. มหาสารคาม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม.
วัชราวุธ เด็กหลี, จีระศักดิ์ ทับทอง และคณะ. (2555). การพัฒนาแอพพลิเคชั่นนำทางด้วยเทคโนโลยี AR กรณีศึกษมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต. ภูเก็ต : คณะเทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต.
สุวิวิชญ์ อินทรภิรมย์. (2554). ระบบนำทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย กูเกิ้ลแมพ เอพีไอบนมือถือ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.