การพัฒนาการพัฒนาระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติตาดโตน

Main Article Content

สนทยา พลพาลสังข์
รัชชนันท์ หลาบมาลา

บทคัดย่อ

     งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจองที่พักออนไลน์ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติตาดโตนและเพื่อบริหารจัดการระบบที่พักออนไลน์ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติตาดโตน ซึ่งเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการจองห้องพักออนไลน์เป็นหลัก โดยระบบนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือผู้ใช้บริการ และผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้บริการสามารถจองห้องพักออนไลน์ ยกเลิก แก้ไขข้อมูลการจองห้องพักออนไลน์ ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการข้อมูลในการจองห้องพักออนไลน์ รวมไปถึงการอนุมัติและยกเลิกการจองห้องพักออนไลน์ ซึ่งทำให้เกิดความสะดวกในการทำงานของระบบจองห้องพักออนไลน์ การจัดเก็บข้อมูล ทำให้ระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสะดวกรวดเร็ว ข้อมูลมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปใช้งานได้จริง ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบด้านการทำงานของระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.03) และความพึงพอใจในการใช้งานระบบอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ( =4.08) ซึ่งในการทำงานของระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสะดวกรวดเร็ว ข้อมูลมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปใช้ได้

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

เกษร วันชูยงค์ และจันทร์ทราภรณ์ สอนจันทร์.(2544). “ระบบการจองห้องพักโรงแรมริมปาวผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต”, บริหารธุรกิจ (บธ.บ) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ.
จตุรงค์ สารรัตน์.(2548). “ระบบจัดการโรงแรมวาเลนไทน์โฮเต็ล”. บริหารธุรกิจ (บธ.บ) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ.
ธีรพล ด่านวิริยะกุล.(2549). “ระบบการจองห้องพักผ่านเว็บเซอร์วิส กรณีศึกษา โลลิต้า บังกะโล เกาะสมุย”, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
ภูเบศ นิราศภัยและอรรถวุฒิ พินิจดี.(2551). “ระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษาสวนป่ารีสอร์ท”, สาขาวิชา ระบบสารสนเทศ.
วรณัฐ ธุรเสนและอภิสิทธิ์ มังจักร.(2548). “ระบบจองห้องพักโรงแรมผ่านอินเทอร์เน็ตกรณีศึกษา โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา”, สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญา วิทยาศาสตร์บัณฑิต.
สุธีรา พึ่งสวัสดิ์และ ทองพูล หีบไธสง.(2552). “ระบบจองห้องพัก กรณีศึกษาสมุยเมอร์เมด รีสอร์ท”, สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.