การพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง คอนแทคเลนส์

Main Article Content

ธวัชชัย สหพงษ์
ศิริลักษณ์ จันทพาหะ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง คอนแทคเลนส์ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อโมชันกราฟิก เรื่อง คอนแทคเลนส์ กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้คือ 1) โมชันกราฟิกเรื่อง คอนแทคเลนส์ 2) แบบประเมินคุณภาพโมชันกราฟิก เรื่อง คอนแทคเลนส์ 3) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโมชันกราฟิก เรื่อง คอนแทคเลนส์


ผลการวิจัยพบว่า 1) สื่อโมชันกราฟิก เรื่อง คอนแทคเลนส์ ที่พัฒนาขึ้น มีความยาว 3.01 นาที  ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อโมชันกราฟิก อยู่ในระดับมากที่สุด  ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อโมชันกราฟิก อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.67, S.D. = 0.55) 2) กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อโมชันกราฟิก อยู่ในระดับมาก (  = 4.43, S.D. = 0.65)

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

[1] พิชญา ดิลกพัฒนมงคล. (2557). บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน. สืบค้นจาก http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/
[2] เบญจวรรณ จุปะมะตัง และธวัชชัย สหพงษ์. (2560). การพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง ตำนานพระธาตุขามแก่น. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ,มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม.
[3] อภิฤดี ทำบุญ และธวัชชัย สหพงษ์. (2560). การพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง เล่าขานตำนานเมืองฟ้าแดดสงยาง ใน การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ,มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม.
[4] บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.