เผยแพร่แล้ว: 01-11-2018

การพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง คอนแทคเลนส์

ธวัชชัย สหพงษ์, ศิริลักษณ์ จันทพาหะ

9-15

การพัฒนาแอปพลิเคชันติดตามกลุ่มบุคคล

วรรณพร สารภักดิ์, พรทิพย์ ทวีวรรณกิจ

16-22

ระบบสารสนเทศขายสกินเเคร์แบรนด์ LPB CREAM

ปราโมทย์ ตงฉิน, วีระชัย คอนจอหอ, อุไรรัตน์ เอี่ยมสะอาด

37-41

ผลของการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการสานฝันจากพี่สู่น้องด้วยภูมิสารสนเทศ

ชนะชัย อวนวัง, ภาสกร ธนศิระธรรม, นฤมล อินทิรักษ์

60-66