ระบบสารสนเทศขายสกินเเคร์แบรนด์ LPB CREAM

Main Article Content

ปราโมทย์ ตงฉิน
วีระชัย คอนจอหอ
อุไรรัตน์ เอี่ยมสะอาด

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศขายสกินเเคร์แบรนด์ LPB CREAM 2) ศึกษาผลการทดลองใช้ระบบสารสนเทศขายสกินเเคร์แบรนด์ LPB CREAM และ 3) ศึกษาผลความพึงพอใจของพนักงานและผู้ซื้อสินค้าที่มีต่อระบบสารสนเทศขายสกินเเคร์แบรนด์ LPB CREAM กลุ่มเป้าหมาย คือ พนักงานและผู้ซื้อสินค้าจำนวน 30 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ระบบสารสนเทศขายสกินเเคร์แบรนด์ LPB CREAM และแบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงานและผู้ซื้อสินค้าที่มีต่อระบบสารสนเทศขายสกินเเคร์แบรนด์ LPB CREAM สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน


            ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบสารสนเทศขายสกินเเคร์แบรนด์ LPB CREAM ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 7 ส่วน ได้แก่ (1) หน้าแรก (2) วิธีการสั่งซื้อสินค้า (3) แจ้งชำระเงิน (4) บทความ (5) เว็บบอร์ด (6) เกี่ยวกับเรา และ (7) ติดต่อเรา 2) การศึกษาผลการทดลองใช้ พบว่าพนักงานและผู้สั่งซื้อสินค้ามีความพึงพอใจต่อระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก และ 3) ผลการศึกษาระบบสารสนเทศขายสกินเเคร์แบรนด์ LPB CREAM พบว่ามีความพอใจในด้านการทำงานของระบบ และด้านความง่ายต่อการใช้ระบบ อยู่ในระดับมากตามลำดับ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

[1] ณัฐชยา รักประกอบกิจ และนิตนา ฐานิตธนกร. (2559). คุณภาพของเว็บไซต์และการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อความ พึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ขายนาฬิกาออนไลน์ของผู้ใช้บริการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, นครสวรรค์.
[2] ณัฐศักดิ์ วรวิทยานนท์. (2556). ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจขายสินค้าและบริการผ่านออนไลน์. กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อ.
[3] พิสุทธา อารีราษฏร์. (2551). การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางการศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม.
[4] ชไนเดอร์แมน. (1998). Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction. 3rd, Massachusetts: Addison-Wesley.