การพัฒนาระบบประกันภัยที่อยู่อาศัยออนไลน์ กรณีศึกษาธนาคารอาคารสงเคราะห์

Main Article Content

วีระพน ภานุรักษ์
องอาจ มูลอัต

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาระบบประกันภัยที่อยู่อาศัยออนไลน์ กรณีศึกษาธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2) ประเมินคุณภาพระบบประกันภัยที่อยู่อาศัยออนไลน์ กรณีศึกษาธนาคารอาคารสงเคราะห์ กลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อประเมินคุณภาพระบบ จำนวน  3 คน และเจ้าหน้าที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 2 คน เครื่องมือในการศึกษาได้แก่ ระบบประกันภัยที่อยู่อาศัยออนไลน์ กรณีศึกษาธนาคารอาคารสงเคราะห์ และแบบประเมินคุณภาพระบบประกันภัยที่อยู่อาศัยออนไลน์ กรณีศึกษาธนาคารอาคารสงเคราะห์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)


            ผลการศึกษาพบว่า 1) ระบบประกันภัยที่อยู่อาศัยออนไลน์ กรณีศึกษาธนาคารอาคารสงเคราะห์ สามารถใช้งานได้อย่างมีคุณภาพครบทุกระบบงานตามขอบเขตของการศึกษา 2) ผลการประเมินคุณภาพของระบบ มีผลประเมินโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (=4.23, S.D. = 0.28)

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

[1] สราวุธ อ้อยศรีสกุล. (2544). ถอดรหัส .net+Web Services. กรุงเทพฯ: วิตตี้กรุ๊ป จำกัด. สำนักงานคณะกรรมการ กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.).
[2] แสงทอง แก้วล้อมทรัพย์. (2551). ปัจจัยในการตัดสินใจทําประกันภัยรถยนต์ของผู้เอาประกันภัย และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจทําประกันภัยรถยนต์ของผู้เอาประกันภัยใน
เขตกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, เพชรบุรี.
[3] ชญาดา ไวทยานุวัตติ.(2555). ปัจจัยที่มีผลต่อการทําประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจสําหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง กรณีศึกษากลุ่มผู้ใช้รถยนต์จังหวัดกําแพงเพชร. (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, กรุงเทพฯ.
[4] พิภพ สุธีจินดารัตน์. (2553). การศึกษาปัจจัยที่มีกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หมวดประกันภัยและประกันชีวิต. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, กรุงเทพฯ.
[5] Stair, Ralph M. (1996). Principles of information systems: A managerial Approach. (2nd ed).Danvers:Boyd & Fraser publishing Co.
[6] บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.