การศึกษาความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางผ่านสื่อออนไลน์ สิทธิชัย บุษหมั่น, ปรัชญา นวนแก้ว, วงษ์ปัญญา นวนแก้ว, นวพงษ์ ขันคำ และ สุทธิษา กันจู

Main Article Content

วงษ์ปัญญษ นวนแก้ว
นวพงษ์ ขันคำ
สุทธิษา กันจู
รัตนศักดิ์ เพ็งชะตา
ปรัชญา นวนแก้ว

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางผ่านสื่อออนไลน์ 2) เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจการเลือกซื้อเครื่องสำอางผ่านสื่อออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่เลือกใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ กลุ่มขายเครื่องสำอางของแท้ By:Ammee และกลุ่มลับเฉพาะ Chocolate Chip ชะนีขายแปรง จำนวน 451 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการศึกษาพบว่า จากการศึกษาความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางผ่านสื่อออนไลน์ ของทั้งสองกลุ่มพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ส่วนใหญ่ มีอายุช่วงอายุ 20-29 ปี ส่วนใหญ่มีอาชีพ นักเรียน นักศึกษาและนิสิต รายได้แต่ละเดือนส่วนใหญ่ 5,001-10,000 บาท ความถี่ในการเลือกซื้อแต่ละครั้ง คือ เลือกซื้อ 3-4 ครั้ง/เดือน ส่วนใหญ่นิยมเลือกซื้อในปริมาณ 1-2 ชิ้น ส่วนใหญ่มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าอีกชิ้นเพิ่มสินค้าที่ซื้อมีสัมพันธ์กับสินค้าก่อนหน้า อิทธิพลในการเลือกซื้อเครื่องสำอาง ส่วนใหญ่เลือกตัวเอง ในส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสำคัญมาเป็นอันดับแรกๆ คือทั้งสองกลุ่มมีความเห็นด้วยอย่างยิ่ง ราคาและคุณภาพของสินค้าควรมีความเหมาะสมและเป็นธรรม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย
ประวัติผู้แต่ง

นวพงษ์ ขันคำ, สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

นิสิตสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

สุทธิษา กันจู, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

นิสิตสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

เอกสารอ้างอิง

จารุวรรณ ปัญญาศิริ.(2554).ปัจจัยการรับรู้การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางของยี่ห้อหนึ่งของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารกิจมหาบัณบิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ชรินี เดชจินดา.(2535).ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อศูนย์กำจัดการอุตสาหกรรม.จังหวัดกรุงเทพมหานคร.
ธนา ตันติเอมอร.(2558).พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางนำเข้าจากต่างประเทศ.วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารกิจมหาบัณบิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ.(2552).การบริหารการตลาดยุคใหม่.กรุงเทพฯ:ธรรมสาร.
อุศน์อุไร เตชะสวัสดิ์.(2549).พฤติกรรมผู้บริโภค.กรุงเทพ:ซี.วี.แอล.การพิมพ์.
Michael Beer.(1964).Human resource Management: a general manger's perspective : text and case. New York : Free Press.