การพัฒนาระบบสตาร์ตรถจักรยานยนต์ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ

Main Article Content

มงคล รอดจันทร์
อวยไชย อินทรสมบัติ
ธานิล ม่วงพูล

บทคัดย่อ

       การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและทดสอบระบบสตาร์ตรถจักรยานยนต์ให้เกิดความปลอดภัย ระบบประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของแอปพลิเคชัน และส่วนของบอร์ดควบคุม หลักการทำงานของระบบ คือ การเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชันบนมือถือกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ติดตั้งบนรถจักรยานยนต์โดยอาศัยระบบเครือข่ายฮอตสปอตของสัญญาณมือถือ การสตาร์ตรถอาศัยการส่งสัญญาณไปยังหมายเลขไอพีของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ การทดลองแบ่งเป็นสองการทดลอง ได้แก่ การทดลองในที่โล่งแจ้ง และการทดลองในลานจอดรถ ทั้งสองการทดลองทำการทดสอบที่ระยะ 10, 20, 50, 80 และ 100 เมตรตามลำดับ โดยแต่ละระยะจะทำการทดลองการเชื่อมต่อสัญญาณฮอตสปอตและสั่งสตาร์ตรถ 10 ครั้ง ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าในที่โล่งที่ระยะ 10 และ 20 เมตร สามารถเชื่อมต่อและสตาร์ตได้ทุกครั้ง ในขณะที่การทดสอบในลานจอดรถให้ผลเช่นเดียวกัน

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

[1] สถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม. (2559). สถิติแจ้งความรถหาย ปี พ.ศ. 2559 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค 7. นครปฐม : ผู้แต่ง.
[2] ฐาปนีย์ ภักดี และอภิชาติ เหล็กดี. (2560). การพัฒนาแอพพลิเคชั่นคำศัพท์ภาษาอาเซียนเบื้องต้น บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. ใน
การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3. (น. 1-6). มหาสารคาม : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
[3] สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย). (2559). การใช้โทรศัพท์สมาร์ตโฟนในประเทศไทย. สืบค้นได้จาก http://www.daat.in.th/
index.php
[4] ธานิล ม่วงพูล, และอวยไชย อินทรสมบัติ. (2560). การพัฒนาระบบระบายความร้อนด้วยท่อทำความเย็นแบบท่อทองแดงร่วมกับ ไมโครคอนโทรลเลอร์. วารสารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม, 4(2), 47-56.
[5] ปรีชา สมสอน, โสวัตร์ บุญยศ, และ ประสิทธิ์ นครราช. (2554). การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านบลูทูธด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่. ใน ประชุุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 5. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
[6] พงศ์พิชศรณ์ สิงคะตา, และคุณกานต์ ขันคำนันต๊ะ. (2556). ออกแบบและสร้างชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยอินเทอร์เน็ต. เชียงใหม่: สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.
[7] คุณากร สีหนู, ธัญญวรรษ บุษบา, ธานิล ม่วงพูล, และอวยไชย อินทรสมบัติ. (2560). การพัฒนาระบบเตือนภัยการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ระยะไกลโดยใช้เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ครั้งที่ 3. (น. 1-7). ,มหาสารคาม : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
[8] พรพิพัฒน์ ชูปาน, รัฐพงศ์ ปะทักขินัง, มงคล รอดจันทร์, และธานิล ม่วงพูล. (2560). การพัฒนาระบบความปลอดภัยในการสตาร์ทรถจักรยานยนต์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11. จันทบุรี : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี.