เผยแพร่แล้ว: 22-04-2019

การพัฒนาระบบสตาร์ตรถจักรยานยนต์ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ

มงคล รอดจันทร์, อวยไชย อินทรสมบัติ, ธานิล ม่วงพูล

27-33

ระบบควบคุมตู้อบแห้งด้วยเจลกักเก็บความร้อนแบบอัตโนมัติ

บุญธง วสุริย์, จุฑาศินี พรพุทธศรี, ธานิล ม่วงพูล

66-73

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลควบคุมมาตรฐานเกษตรปลอดภัยผักเบอร์ 8 จังหวัดฉะเชิงเทรา

สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์, เพ็ญศรี ปักกะสีนัง, ดาเรศ วีระพันธ์

74-82

เกมมิฟิเคชันเพื่อการเรียนรู้

เบญจภัค จงหมื่นไวย์, กริช กองศรีมา, แสงเพ็ชร พระฉาย, สายสุนีย์ จับโจร, อรัญ ซุยกระเดื่อง

34-43