กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การยอมรับเทคโนโลยีของเว็บไซต์พาณิชอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า กรณีศึกษา เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิสาหกิจชุมชน กลุ่มน้ำพริกเผาผลไม้ตามฤดูกาล บ้านเวียงสวรรค์ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy