การวิเคราะห์พยากรณ์หนี้สินจากบัญชีครัวเรือนเกษตรกรด้วยเทคนิคโครงข่าย ประสาทเทียม

Main Article Content

รุจิรา จุลภักดิ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบจำลองการพยากรณ์หนี้สินบัญชีครัวเรือนด้วยนิวรอลเน็ตเวิร์ค  โดยผู้วิจัยได้นำทฤษฎีการเรียนรู้ของนิวรอลเน็ตเวิร์คมาประยุกต์ใช้กับข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่ถูกเก็บรวบรวมจากเกษตรกร หมู่ 5 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยข้อมูลจำนวน 36,500 ชุด 17 ปัจจัย  ได้แก่ ข้อมูลเงินได้สุทธิ   เงินเก็บก่อนใช้   อื่นๆ  ค่าอาหาร  ค่าที่พัก  ค่าน้ำค่าไฟ  ค่าเครื่องนุ่งหุ่ม  ค่ายา  ค่ายานพาหนะ 
ค่าล็อตเตอรี่  ค่าการพนัน  ค่าสุรา  ค่าบุหรี่  เงินต้นหนี้สิน  ดอกเบี้ย  ค่าท่องเที่ยว  ค่าทำบุญ  เป็นต้น เพื่อใช้ในการทดสอบในงานวิจัยครั้งนี้


ผลการวิจัยพบว่า จำนวนนิวรอลเน็ตเวิร์คที่อยู่ในโครงสร้างถูกจัดเรียงในรูปแบบการแพร่กลับ โดยมีค่าเฉลี่ยของความถูกต้องเท่ากับ 99.1537% , ค่าความผิดพลาดจากการจำแนกกลุ่ม เท่ากับ 0.8463%  ซึ่งผลลัพธ์อยู่ในเกณณ์ระดับมากและทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัยสามารถนำไปประยุกย์ใช้งานได้  

Article Details

บท
บทความวิจัย