ระบบครุภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Main Article Content

สุไพลิน พิชัย
ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม
ดุลชาติ ศิริวัลลภ
สุวนิดา ท่าน้ำ

บทคัดย่อ

ระบบครุภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้จัดทำได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเทคโนโลยี ทางด้านเว็บแอปพลิเคชั่นจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการพัฒนาระบบจัดการจัดการครุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวยกตัวอย่างเช่น ด้านการค้นหาข้อมูล หรือ ด้านการเก็บบันทึกข้อมูล ซึ่งต้องใช้เวลานานในการค้นหาข้อมูล และการเก็บบันทึกข้อมูลต่าง ๆ จึงทำให้ เสียเวลาและเกิดความล่าช้าในการทำงาน และในบางครั้งเอกสารต่าง ๆ ที่เก็บไว้นั้นอาจเกิดการสูญหายได้ง่าย


            ผู้พัฒนาได้ใช้ภาษา PHP ฐานข้อมูล MySQL โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเป็น phpMyAdmin ในการจัดทำระบบฐานข้อมูลระบบจัดการครุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประโยชน์ที่ได้รับจาการพัฒนาระบบจัดการครุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ การลดเวลาในการ ทำงานและการค้นหาข้อมูล และลดปัญหาความยุ่งยากในการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร รวมไปถึง เพื่อให้เกิดการทำงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

โอปอ กลับสกุล, คธาเทพ จันทรเกษม และ ดวงเด่น วงค์คําหูม. (2565). ระบบจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ของบริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จํากัด.

วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, 8(1), (203-212).

กฤษฎา ป้อมศรี และ ปุริม ชฎารัตนฐิต. (2565). ระบบสารสนเทศการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ กรณีศึกษา องค์การ

บริหารส่วนตําบลพุทไธสง. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 8. (น. 1-8). มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม.

เจษฎา เปาจีน. (2564). การประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดในการจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ออนไลน์. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. Journal of

Information and Learning, 31(3), 37–46.

ชนัญชิดา เก้าลิ้ม, และณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์. (2558). ระบบสารสนเทศ สำหรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ(โพธิบุญราษฎร์บำรุง). ใน การ

ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7. (น. 1-8). นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ภราดร รีชัยพิชิตกุล, ธนพล กองสันเทียะ และ นคร สร้อยสน. (2559) การบริหารครุภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยี RFID กรณีศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2. (น.354-359). มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

ราชภัฏ บุญยิ่งยง, และแก้วใจ อาภรณ์พิศาล, (2561). พัฒนาระบบจัดการครุภัณฑ์ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน). ใน การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2. (น. 1810-1823). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.