เผยแพร่แล้ว: 28-12-2023

ส่วนหน้า9(2)2023

ปิยศักดิ์ ถีอาสนา

1-7

ระบบครุภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สุไพลิน พิชัย, ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม, ดุลชาติ ศิริวัลลภ, สุวนิดา ท่าน้ำ

31-43

การพัฒนาระบบการลาออนไลน์ด้วย Microsoft Power Platform

กาญจนา คำสมบัติ; นิตยา นารีจันทร์, เอกรินทร์ ศรีลาพัฒน์, อนุวัต ขัยเกียรติธรรม

44-57

การพัฒนาระบบ Sci-eService ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กัญญาวีร์ สมนึก; ตรีรัตน์ พิทักษ์สืบสกุล, หนึ่งฤทัย เยาวพิน, ณัฐพงศ์ หงษ์ผ้วย, สุสิตรา สิงโสม, ศิริวิมล อู่ทองมาก

58-71

ระบบฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช

สุนิษา คิดใจเดียว, สมพร เรืองอ่อน, โสภี แก้วชะฎา; แสงจันทร์ เรืองอ่อน, ปฐมพงษ์ ฉับพลัน, กฤตภาส สงศรีอินทร์

72-86

การพัฒนาระบบแชทบอท เพื่อสนับสนุนการให้บริการ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อาทิตยา อรุณศรี, ธิดานุช พุทธสิมมา, อดิเทพ สภาพักตร์, อนาวิล คำเพ็ชร, ภูชิต ภูบาลชื่น, ศักดินนท์ หาญพนม

87-96

การพัฒนาเว็บแอพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนการให้บริการ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อดิเทพ สภาพักตร์, ธิดานุช พุทธสิมมา, อาทิตยา อรุณศรี, อนาวิล คำเพ็ชร, ภูชิต ภูบาลชื่น, ศักดินนท์ หาญพนม

111-121

ส่วนท้าย9(2)2023

ปิยศักดิ์ ถีอาสนา

164-169