ระบบสารสนเทศภาวะโภชนาการด้านร่างกายเด็กปฐมวัย เครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดลำปาง

Main Article Content

สมัย ศรีสวย
วีรศักดิ์ ฟองเงิน
สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบทภาวะโภชนาการด้านร่างกายเด็กปฐมวัย เครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดลำปาง 2) พัฒนาระบบสารสนเทศภาวะโภชนาการด้านร่างกายเด็กปฐมวัย เครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดลำปาง และ 3) ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบสารสนเทศ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดลำปาง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือระบบสารสนเทศภาวะโภชนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบสารสนเทศ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัยพบว่า 1) จากการศึกษาบริบทภาวะโภชนการด้านร่างกาย น้ำหนักและส่วนสูงเด็กปฐมวัย เครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดลำปาง พบว่า มีทั้งหมดจำนวน 100 ศูนย์และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้ากรอกข้อมูลเรียบร้อย จำนวน 30 ศูนย์ 2) จากการพัฒนาระบบสารสนเทศภาวะโภชนาการด้านร่างกายเด็กปฐมวัย เครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดลำปาง รวมทั้งหมด 3 ส่วน ประกอบด้วย 2.1) ส่วนนำเข้าข้อมูล ได้แก่ข้อมูลพื้นฐานเด็ก 2.2) ส่วนปรับปรุงข้อมูล 2.3) ส่วนรายงานผล และ 3) ผลประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบสารสนเทศภาพโดยรวมระดับมากที่สุด ( gif.latex?\overline{x}= 4.55, S.D. = 0.49)

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

พจนีย์ วัชรกานนท์. (2565). ภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร. วารสารกรมการแพทย์, 47(3), 129-

กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย สำนักโภชนาการ. (2558). คู่มือ แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้าน โภชนาการในคลินิกสุขภาพเด็กดี. สำนักพิมพ์

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.

วีรวัลย์ ศิรินาม.(2561). ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลางอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่.

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, เชียงใหม่.

ประไพพิศ สิงหเสม, ศักรินทร์ สุรรณเวหา, และอติญาณ์ ศรเกษตริน. (2560). การส่งเสริมโภชนาการในเด็กวัยก่อนเรียน. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาล

และการสาธารณสุขภาคใต้, 4(3), 226-235.

สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2563). เกณฑ์อ้างอิงน้ำหนักส่วนสูงและเครื่องชี้วัดภาวะโภชนาการของประชาชนไทยอายุ1 วัน-19 ปี.

นนทบุรี: สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. สืบค้น 16 มีนาคม 2564, จาก

https://nutrition2.anamai.moph.go.th/th/book/193981

จิรารัตน์ พร้อมมูล, ตรีทิพย์ เครือหลี, ชุติมา เพิงใหญ่, และวิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ. (2561). สถานการณ์ภาวะโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียนโดยมีครอบครัว

และชุมชนมีส่วนร่วม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 5(3), 169-185.

อดิษา สังขะทิพย์ และสุวลี โล่วิรกรณ์. (2560). พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในตําบลกุดปลา

ดุก อําเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม. วารสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 19(1), 178-189.

บุญชม ศรีสะอาด. (2560). การวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

ทิพวิมล ชมภูคำ, วิริยา พลเสนา, และสมร เหล็กกล้า. (2562). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามและดูแลควบคุมภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน กรณี

ศึกษาโรงเรียนบ้านมะโบ่ ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย. วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 6(2), 163-175.