การพัฒนาระบบ Sci-eService ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Main Article Content

กัญญาวีร์ สมนึก
ตรีรัตน์ พิทักษ์สืบสกุล
หนึ่งฤทัย เยาวพิน
ณัฐพงศ์ หงษ์ผ้วย
สุสิตรา สิงโสม
ศิริวิมล อู่ทองมาก

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบ Sci-eService ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  2) ศึกษาผลการทดลองใช้ระบบ Sci-eService  ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  และ 3) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อระบบ Sci-eService ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 86 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  


ผลการวิจัย พบว่า ได้ระบบ Sci-eService ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ซึ่งสามารถจองห้องประชุม จองรถตู้
ของคณะ และแจ้งปัญหาเกี่ยวกับอาคารสถานที่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถตอบสนองความต้องการบุคลากร โดยมีผลความพึงพอใจ ด้านคุณค่าประโยชน์ (gif.latex?\bar{x} =4.79, S.D.=0.409 ) และด้านการใช้งานของระบบและประสิทธิภาพการทำงานของระบบ อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านการออกแบบและรูปแบบของระบบ (gif.latex?\bar{x}=4.49, S.D.=0.502) อยู่ในระดับมาก และภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (gif.latex?\bar{x}=4.68, S.D.=0.577)

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

จารุณี โฉมงาม. (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการใช้แอพพลิเคชั่น “ไลน์” ในการทำงาน แบบมีนวัตกรรมของคนวัยเรียนและคนวัยทำงานในเขต

พระโขนง กรุงเทพมหานคร (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

รภัทรา หิรัญรังสิต. (2561). ความเหมาะสมในการใช้ LINE Application เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

กรณีศึกษาการใช้งาน LINE Application ในการทำงาน ของกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รายงานวิจัย).

เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ชัยพร คำเจริญคุณ. (2563). การพัฒนาระบบ LINE BOT NU Library เพื่อการให้บริการร่วมกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM. ใน การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยทักษิณ.

Chaichana, P. (2018). Network system monitoring and notification system via LINENetworkTraffic Monitoring and LINE Application

Notification. Master of Science Thesis. Technology Mahanakorn University of Technology, Bangkok. (In Thai)

Huadhun, K. (2017). The Influence of Line Applications in Modern Communication. Journal of Arts and Management, 1(2),75-88. (In

Thai)

Khamcharoenkun, C. (2020). The development of LINE BOT NU Library system for service in conjunction with the automated library

system KMUTT-LM. The 10th PULINET National Academic Conference. Thaksin University. (In Thai)

นารีจุติ ศรีแสงฉาย อภิญญา ชุณหะทิพากร และวิภา อินทรสุข.(2564). การพัฒนาระบบการจองห้องเรียน

ออนไลน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. วารสารวิชาการ ปขมท. 10(2), 170 – 179.