กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจำลองสภาพการจราจรระดับจุลภาคโดยโปรแกรม VISSIM เพื่อปรับปรุงมาตรการควบคุมการจราจรบริเวณจุดตัดผ่านทางรถไฟด้วยสัญญาณไฟจราจรแบบพรีเอ็มชั่น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy