การศึกษาการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันตู้จ่ายไฟฟ้าหลักในโรงงานอุตสาหกรรม

A study on preventive maintenance of the main distribution board in an industrial factory

Authors

  • Panya Khemmook Department of Electrical Engineering, Faculty of Industrial Technology, Rajabhat Rajanagarindra University, Chachoengsao, 24000
  • Bancha Songsaksri Department of Electrical Engineering, Faculty of Industrial Technology, Rajabhat Rajanagarindra University, Chachoengsao, 24000
  • Surakit Thongsuk Department of Electrical Engineering, Faculty of Industrial Technology, Rajabhat Rajanagarindra University, Chachoengsao, 24000

DOI:

https://doi.org/10.55674/snrujiti.v2i1.247066

Keywords:

Preventive maintenance, Main distribution board, Electrical system, Industrial factory

Abstract

บทความวิจัยนี้นำเสนอการศึกษาการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันตู้จ่ายไฟฟ้าหลักในโรงงานอุตสาหกรรม โดยนำเสนอตัวอย่างกรณีศึกษาการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันตู้จ่ายไฟฟ้าหลักข องโรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเสถียรภาพทางไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรม เพิ่มความเชื่อมั่นในกระบวนการการผลิต และป้องกันความเสียหายและอันตรายที่จะเกิดขึ้นภายในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งหัวข้อในการศึกษาประกอบด้วย การตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ การทดสอบความต้านทานฉนวนระหว่างเฟสและระหว่างเฟสกับกราวด์ และการทดสอบค่าความต้านทานของสายดิน ผลการทดสอบที่ได้พบว่า ตู้จ่ายไฟฟ้าหลักของโรงงานแห่งนี้ไม่มีความผิดปกติใด ๆ ค่าต่าง ๆ ที่วัดได้เป็นไปตามมาตรฐานทางไฟฟ้า ตู้จ่ายไฟฟ้าหลักมีความสะอาด อุปกรณ์ภายในตู้และสายไฟฟ้ามีการติดตั้งและจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ จุดเชื่อมต่อต่าง ๆ มีความความแน่นหนา อุปกรณ์แสดงผลและมิเตอร์ต่าง ๆ สามารถทำงานได้เป็นอย่างดี ค่าความต้านทานฉนวนระหว่างเฟสและค่าความต้านทานฉนวนระหว่างเฟสกับกราวด์เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60364-6 คือ มีค่ามากกว่า 1 MΩ และค่าความต้านทานของสายดินเป็นไปตามมาตรฐาน EIT 2001-56 คือ มีค่าน้อยกว่า 5 Ω

References

Zhu, Z., Xiang, Y. Li, M. Zhu, W. and Schneider, K. (2019). Preventive Maintenance Subject to Equipment Unavailability, IEEE Transections on Reliability, vol.68 (3), September 2019, pp. 1009-1020.

Jahromi, A.A., Firuzabad, M.F. and Parvania, M. (2012). Optimized Midterm Preventive Maintenance Outage Scheduling of Thermal Generating Units, IEEE Transections on Power System, vol.37 (3), August 2012, pp. 1354-1365.

Fu, J., Alfredo, N. and Schutter, B.D. (2021). A Short-Term Preventive Maintenance Scheduling Method for Distribution Networks With Distributed Generators and Batteries, IEEE Transections on Power System, vol.33 (3), May 2021, pp. 2516-2531.

Sun, Q., Zhi, S. and Peng, W. (2019). Scheduling Preventive Maintenance Considering the Saturation Effect, IEEE Transactions on Reliability, vol.68 (2), June 2019, pp. 741-752.

บริษัท ออยเซิร์ฟ จำกัด. (2565). “ประเภทของการบำรุงรักษา”. [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://www.oilservethai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539679359&Ntype=11 สืบค้นเมื่อ 2 มิถุนายน 2565.

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด. (2564). “Preventive maintenance คืออะไร ทำไมสายงานการผลิตต้องสนใจ”. [ออนไลน์], แหล่งที่มา:https://www.sumipol.com/knowledge/

preventive-maintenance/ สืบค้นเมื่อ 2 มิถุนายน 2565.

Jose, A., Varghese, A.M., Jenson, F.E., Jacob, P., Anumod, D.M. and Thomas, D. (2020). Solid-State Circuit Breaker based Smart Distribution Board with IoT Integration, 2020 Third International Conference on Smart Systems and Inventive Technology (ICSSIT), Tirunelveli, India.

Safesiri. (2564). “ตู้ MDB Main Distribution Board คืออะไร”. [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://www.safesiri.com/main-distribution-board-mdb/ สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2565.

บริษัท แฟ็คโตมาร์ท จำกัด. (2565). “ตู้ MDB (Main Distribution Board)”. [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://mall.factomart.com/power-distribution/mdb-main-distribution-board/ สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2565.

Thanachot Global Co.,Ltd.. (2562). “ตู้ MDB”. [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://tgthailand.com/category/sub/137/%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%89-MDB.html สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2565.

International Electrotechnical Commission. (2017). “IEC 60364-6:2016 Low voltage electrical installations - Part 6: Verification”. [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://webstore.iec.ch/publication/24656. สืบค้นเมื่อ 24 ธันวาคม 2565.

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า. (2556). มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556. กรุงเทพฯ: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบนมราชูปถัมภ์.

Downloads

Published

2022-12-31

How to Cite

Khemmook, P., Songsaksri, B., & Thongsuk, S. (2022). การศึกษาการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันตู้จ่ายไฟฟ้าหลักในโรงงานอุตสาหกรรม: A study on preventive maintenance of the main distribution board in an industrial factory. Journal of Industrial Technology and Innovation, 2(1), 247066. https://doi.org/10.55674/snrujiti.v2i1.247066