Publication ethics

จริยธรรมการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ 

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Journal of Industrial Technology and Innovation Sakon Nakhon Rajabhat University Publication Ethics

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นวารสารที่เผยแพร่บทความทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและนวัตกรรมในสาขา เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีการผลิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีพลังงาน/พลังงานทดแทน เทคโนโลยียานยนต์ เทคโนโลยีก่อสร้าง/โยธา สถาปัตยกรรม สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม บทความที่ได้รับการเผยแพร่ต้องผ่านการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความอย่างน้อย 3 คน พิจารณาบทความในรูปแบบ Double blind เพื่อให้วารสารมีคุณภาพและมาตรฐานในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ บรรณาธิการ ผู้เขียนบทความ และผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักการด้านจริยธรรมการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ ดังนี้

บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการ (Duties of Editors)

1. รักษาคุณภาพ มาตรฐาน การตีพิมพ์เผยแพร่ เพื่อตอบสนองความต้องการทางวิชาการของผู้อ่านและผู้เขียนบทความ ปรับปรุงวารสารให้มีคุณภาพและทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ สนับสนุนการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการอย่างเสรีโดยต้องคงไว้ซึ่งความถูกต้องทางวิชาการ เต็มใจในการแก้ไขข้อผิดพลาดในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ ชี้แจง ให้รายละเอียด ดำเนินการอย่างชัดเจนในการเผยแพร่ การเพิกถอน และขออภัย หากมีความจำเป็น

2. ตรวจสอบ กำกับดูแล เพื่อให้บทความทั้งหมดได้รับการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ 3 คน

3. ตรวจสอบ กำกับดูแล เพื่อให้บทความทั้งหมดเผยแพร่ในรูปแบบที่เหมาะสม

4. แจ้งให้ผู้เขียนบทความทราบถึงแนวทางของวารสาร เทมเพลตของบทความ (manuscript template) เอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการเตรียมต้นฉบับบทความ โดยรวบรวมในเว็บไซต์ของวารสารซึ่งผู้เขียนทุกคนสามารถเข้าถึงได้

5. การตัดสินใจในการยอมรับหรือปฏิเสธบทความที่จะตีพิมพ์เผยแพร่พิจารณาจากความสำคัญ ความคิดริเริ่ม ความใหม่ ความซ้ำซ้อนกับผลงานวิชาการจากแหล่งต่าง ๆ (plagiarism) และความชัดเจนของบทความ และความสอดคล้องกับขอบเขตและวัตถุประสงค์ของวารสาร

6. บรรณาธิการรักษาความลับของข้อมูลในกระบวนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ และไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

บทบาทและหน้าที่ของผู้เขียนบทความ (Duties of Authors)

1. ในการส่งต้นฉบับบทความมายังวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผู้เขียนร่วมทั้งหมด (Co-Authors) ต้องรับทราบถึงเนื้อหา และให้ความยินยอมในการส่งบทความ

2. ผู้เขียนบทความต้องรับรองว่าต้นฉบับบทความไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน ไม่ได้อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่น ไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ไม่มีเนื้อหาใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย

3. ปฏิบัติตามคำแนะนำผู้แต่งของวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

4. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่วารสารเพิ่มเติม หากมีความจำเป็นในการขอข้อมูลเพิ่มเติม

5. ผู้เขียนบทความเขียนบทความด้วยตนเอง แสดงการอ้างอิงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยการคัดลอก การลอกเลียน ผลงานวิชาการในทุกรูปแบบ ถือเป็นพฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณ และไม่เป็นที่ยอมรับ

6. ผู้เขียนบทความแจ้งแก่วารสารทราบทันทีเมื่อตรวจสอบพบข้อผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้องในงานตีพิมพ์เผยแพร่บทความ

บทบาทและหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Duties of Reviewers)

1. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับต้นฉบับบทความที่รวดเร็วและทันเวลาแก่บรรณาธิการ

2. รักษาความลับของเอกสารทั้งหมดในกระบวนการตรวจสอบต้นฉบับบทความ

3. แจ้งบรรณาธิการเมื่อได้รับมอบหมายให้พิจารณาประเมินบทความในสาขาวิชาที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ 

4. พิจารณาบทความ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ในพื้นฐานความถูกต้องตามหลักวิชาการโดยปราศจากอคติส่วนบุคคล และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เขียนบทความ

5. แจ้งบรรณาธิการทราบในทันทีเมื่อตรวจพบว่าบทความมีการคัดลอกผลงานวิชาการอื่น ๆ หรือไม่มีการอ้างอิงผลงานวิชาการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ