ระบบทำความร้อนด้วยแก๊สหุงต้มสำหรับเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือก

LPG Gas Heating System for Paddy Dehumidifier

Authors

  • Yutthana Uthapa Program of Electrical and Electronics, Faculty of Industrial Technology, Sakon Nakhon Rajabhat University, Sakon Nakhon, 47000
  • Kittiwath Jeebkaew Program of Electrical and Electronics, Faculty of Industrial Technology, Sakon Nakhon Rajabhat University, Sakon Nakhon, 47000
  • Narongrit paking Program of Electrical and Electronics, Faculty of Industrial Technology, Sakon Nakhon Rajabhat University, Sakon Nakhon, 47000

DOI:

https://doi.org/10.55674/snrujiti.v2i1.247214

Keywords:

Heating system, LPG gas, humidity

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ สร้างและหาประสิทธิภาพระบบทำความร้อนด้วยแก๊สหุงต้มสำหรับเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกแบบถังหมุน โดยมีการทดสอบประสิทธิภาพทางด้านไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากระแสตรง แรงดันไฟฟ้า 24 โวลต์ ตลอดจนค่าอุณหภูมิ ความชื้น มีการกำหนดจุดทดสอบเพื่อเปรียบเทียบการทำงานของระบบ  ผลการหาประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าพบว่าแรงดันไฟฟ้าเฉลี่ยแบตเตอรี่เท่ากับ 25.53 โวลต์ กระแสที่ใช้ 2.95 แอมแปร์ ระบบโหลดโซลินอยด์วาล์ว 12.3 โวลต์ กระแส 2.50 แอมแปร์ ค่าแรงดันจากถังแก็สหุงต้มขนาดบรรจุ 11.5 กิโลกรัม น้ำหนักถังโดยรวม 17.86 กิโลกรัม มีความดันเฉลี่ย 105.20 Psi การความคุมอุณหภูมิในแต่ละจุดได้ดังนี้ จุดA ที่บริเวณหน้าปล่องความร้อนทำอุณหภูมิได้เฉลี่ย 89.56 องศาเซลเซียส ที่จุด B บริเวณต้นถังความร้อนห่างจากจุดA 30เซนติเมตร ทำอุณหภูมิได้เฉลี่ย 82.08 องศาเซลเซียส ที่จุด C บริเวณกลางถังความร้อนทำอุณหภูมิได้เฉลี่ย 52.28 องศาเซลเซียส การทดสอบแต่ละครั้งน้ำหนังของแก็สหุงต้มหายไป 0.15 กิโลกรัม

References

กองศึกษาและขยายผล. (2562). “องค์ความรู้ข้าว ข้าวของคนพอเพียง”. [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.rdpb.go.th / สืบค้นเมื่อ 5 สิงหาคม 2565.

ร่วมจิตร นกเขาและคณะ (2560). “คู่มือการปลูกและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่เพื่อความมั่นคงด้านอาหารของชุมชน”. [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.thai-explore.net/ สืบค้นเมื่อ 5 สิงหาคม 2565.

กอบทอง รัตนแสง. (2531). การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการลดความชื้นข้าวเปลือกในชุดอุปกรณ์ลำเลียงโดยใช้ไอเสียเครื่องยนต์. วิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ธนากรณ์ อุ่นพินิจและคณะ.(2560). การลดความชื้นข้าวเปลือกด้วยคลื่นไมโครเวฟแบบอัตโนมัติ. วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 ,หน้า 124-139

เกียรติศักดิ์ ใจโต และคณะ.(2561). การอบแห้งข้าวเปลือกด้วยเครื่องอบแห้งแบบพาหะลมหมุนเวียน. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 19 วันที่ 26-27 เมษายน 2561, หน้า 185-188

เอกชัย รัตนบรรลือ และคณะ.(2561). เครื่องอบแห้งเปลือกแห้วด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้าร่วมกับปั๊มความร้อน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Downloads

Published

2022-12-31

How to Cite

Uthapa, Y., Jeebkaew, K., & paking, N. (2022). ระบบทำความร้อนด้วยแก๊สหุงต้มสำหรับเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือก: LPG Gas Heating System for Paddy Dehumidifier. Journal of Industrial Technology and Innovation, 2(1), 247214. https://doi.org/10.55674/snrujiti.v2i1.247214