ระบบนิสิตขอเข้าพบอาจารย์ด้วยการประมวลผลภาพและเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

Authors

  • Tanomsak Wongmeekeaw Faculty of Science and Engineering, Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus
  • Tanongsak Boonma คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย 47000
  • Tawatchai Wongsansuk คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย 47000
  • Jitsaran Seekuka คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย 47000
  • Nittaya Muangnak คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย 47000
  • Chaknarin Kongcharoen คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย 47000
  • Sarawoot Boonkirdram คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย 47000

DOI:

https://doi.org/10.55674/snrujiti.v2i2.248246

Keywords:

เข้าพบอาจารย์, การประมวลผลภาพ, รู้จำอักขระ, บัตรประจำตัวนิสิต

Abstract

บทความนี้นำเสนอการพัฒนาระบบนักศึกษาขอพบอาจารย์ด้วยการประมวลผลภาพและอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง โดยพัฒนาขึ้นด้วยภาษา Python และวิธีการประมวลผลภาพเพื่อการรู้จำตัวอักษรและพยัญชนะไทยประยุกต์กับบัตรประจำตัวนิสิต มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบนิสิตที่ขอเข้าพบอาจารย์โดยการประมวลผลภาพ และใช้เป็นระบบสารสนเทศเป็นสื่อกลางในการช่วยประสานงานระหว่างนิสิตและอาจารย์  ผลการทดลองพบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสามารถบันทึกข้อมูลการขอพบอาจารย์ได้ รายละเอียดต่าง ๆ ในการขอพบอาจารย์ ได้แก่ วัน-เวลา ชื่อ-สกุล ของอาจารย์, ชื่อ-สกุล, เลขประจำตัวนิสิตและสถานะตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าพบอาจารย์

References

นางสาวสมฤทัย ขุนทอง. (2559). “ระบบนัดพบอาจารย์”. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://www.coe.phuket.psu.ac.th/projects/590/ระบบนัดพบอาจารย์-(Application-Advisor-Services).html [1 สิงหาคม 2562]

Natheer Gharaibeh. “Development of Academic Advising System”. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:https://www.researchgate.net/publication/283495829_Development_of_Academic_Advising_System [1 สิงหาคม 2562]

Academic Advising Office for the University of Taibah Available at: http://irshad.taibahu.edu.sa/, last accessed August 25, 2015.

ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ. (2561). การใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและระบบจัดการแผนการเรียนเพื่อ ประสิทธิภาพการให้บริการ. วารสารบัณฑิตศึกษา, 15 (69), 9-17

Chularat Tanprasert and Thaweesak Koanantakool, (1996). Thai OCR: A Neural Network Application, 1996 IEEE ENCON - Digital Signal Processing Applications, pp. 90-95

Kraisak Kesorn* and Phornsiri Phawapoothayanchai, (2018). Optical Character Recognition (OCR) enhancement using an approximate string-matching technique, Engineering and Applied Science Research, October–December 2018;45(4):282-289

Thakerng Wongsirichot, Piyawan Seekaew, and Parunyu Arnon, (2011). Thai Character Recognition Using "Snakecut"Technique, Computer Recognition Systems 4, AISC 95, 2011, pp. 747–755

P. Phokharatkul, K. Sankhuangaw, S. Somkuarnpanit, S. Phaiboon, and C. Kimpan, (2005). Off-Line Hand written Thai Character Recognition using Ant-Miner Algorithm, World Academy of Science, Engineering and Technology, 8, 2005, pp. 276 – 281

Phan Duy Hunga,* and Dao Quang Linh, (2019). Implementing an Android Application for Automatic Vietnamese Business Card Recognition, Pattern Recognition and Image Analysis, 2019, Vol. 29, No. 1, pp. 156–166

chaiyanan. (2561). “ภาพดิจิตอล” [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://knowledge.snru.ac.th/การประมวลผลภาพดิจิตอล [21 กันยายน 2562]

Downloads

Published

2023-06-30

How to Cite

Wongmeekeaw, T., Tanongsak Boonma, Tawatchai Wongsansuk, Jitsaran Seekuka, Nittaya Muangnak, Chaknarin Kongcharoen, & Sarawoot Boonkirdram. (2023). ระบบนิสิตขอเข้าพบอาจารย์ด้วยการประมวลผลภาพและเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง. Journal of Industrial Technology and Innovation, 2(2), 248246. https://doi.org/10.55674/snrujiti.v2i2.248246