เครื่องชั่งน้ำหนักและนับจำนวนอุปกรณ์แสดงผลอัตโนมัติ

Authors

  • Ronnachai Morrakotsriwan ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • Wachirapunya Punyawong ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • สาคร แถวโนนงิ้ว ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

DOI:

https://doi.org/10.55674/snrujiti.v2i2.250017

Keywords:

ไมโครคอนโทรลเลอร์, เครื่องชั่งน้ำหนัก, ESP32, โหลดเซลล์

Abstract

The Purposes of this research were to design and develop the Equipment number counting weighing machine in store, materials and equipment are constantly shrinking in size, especially nuts and screws, so counting is very necessary. Thus, we have design and develop for to weigh and counting the number of devices in the store helps to count the number of devices. We designed by divided it to 3 parts: Part 1 the load cell converts the pressure into electrical signals HX711 serves to receive the signal from the load cell and convert the value to high precision digital 24Bit signal. Part 2 the ESP32 receives the value from the HX711 signal amplifier to process it. Part 3 display results from weighing and counting equipment. Efficiency of weighing and counting automatic display devices with a maximum error of only 0.2% of weighing and counting devices and accurate alarms show that this research can work efficiently.

References

ฉัตรธิวัฒน์ ธรรมานุยุต (2558). วงจรอิเล็กทรอนิกส์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

บุญธรรม ภัทราจารุกุล (2558). อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น . กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์. (2553). อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

กอบเกียรติ สระอุบล (2563). การพัฒนา IoT บนแพลตฟอร์ม Arduio และ Raspberry Pi. กรุงเทพมหานคร: อินเตอร์มีเดีย

Sara Santos and Rui Santos (2013). “ESP32 with Load Cell and HX711 Amplifier (Digital Scale)”. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://randomnerdtutorial.com สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2565.

ปิยะฉัตร ฉัตรตันใจ ชนม์พิสิทธิ์ ยาท้วม และชนกันต์ โคจรนา. (2561). “โหลดเซลล์ทนแรงดันน้ำสำหรับเครื่องทดสอบการรับแรงเฉือนของดินแบบสามแกน”. วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า., ปีที่ 16, หน้า. 520–528.

Cybertice. (2564). “สอนใช้งาน ESP32 จอแสดงผล IL9488 TFT LCD ขนาด 3.5 นิ้ว Color module 480x320 แบบสัมผัส แสดงกราฟิก”. [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://cybertic.com สืบค้นเมื่อ 11 ธันวาคม 2565.

นวภัทรา และ ทวีพล (2555). “การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร”. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.foodnetworksolution.com/ สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2565.

ธัญภพ ศิริมาศเกษม, กฤษติยพงษ์ ขวัญวงษ์, อิษฎา แสงโชติ, ศักดิ์ศรี แก่นสม, ธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ, อิสรี ศรีคุณ, กวีพจน์ วรเนตรสุทธิกุล, ปาริฉัตร แก่นสม และประชารัฐ สัตถาผล. (2560). การพัฒนาระบบบรรจุภัณฑ์ข้าวสารอัตโนมัติด้วยสมองกลฝังตัว. วารสารวิชาการเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม, 4(1), 26-34

ปิยชาติ มรกตคันโธ และเขมฤทัย ถามะพัฒน์. (2564).การตรวจสอบวัดปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยางพาราสดโดยใช้อุปกรณ์ตรวจวัดชนิดเส้นใยแก้วนำแสง. วารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 1(1), 1-19

สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์. (2565). “เครื่องชั่ง”. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.cbwmthai.org/scale.aspx สืบค้นเมื่อ 12 มีนาคม 2566.

Downloads

Published

2023-08-28

How to Cite

Morrakotsriwan, R., Punyawong, W., & แถวโนนงิ้ว ส. . (2023). เครื่องชั่งน้ำหนักและนับจำนวนอุปกรณ์แสดงผลอัตโนมัติ: . Journal of Industrial Technology and Innovation, 2(2), 250017. https://doi.org/10.55674/snrujiti.v2i2.250017