กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2566): วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy