ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2566): วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน)

					ดู ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2566): วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน)
เผยแพร่แล้ว: 2023-08-15

ฉบับเต็ม