ปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของเมทิลโอลีเอตเป็นเมทิลสเตียเรตด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์ซิงค์อลูมิเนต

ผู้แต่ง

  • วิชุดา ชนะค้า -
  • ตะวัน สุขน้อย
  • อาทิตย์ อัศวสุขี

คำสำคัญ:

ปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชัน , เมทิลสเตียเรต , โคบอลต์, ซิงค์อลูมิเนต , เมทิลโอลีเอต

บทคัดย่อ

การศึกษานี้ประเมินประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของเมทิลโอลีเอตที่ความดัน 8 เมกะพาสคาล และอุณหภูมิ 270 องศาเซลเซียสด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดวิวิธพันธุ์ของโมโนเมทัลลิกโคบอลต์ที่เตรียมด้วยวิธีการฝังตัวบนวัสดุรองรับซิงค์อลูมิเนตที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการโซลโวเทอร์มอลแบบขั้นตอนเดียวอย่างง่ายโดยใช้ตัวทำละลายผสมแอลกอฮอล์/น้ำชนิดต่างๆ (เมทานอล/น้ำ เอทานอล/น้ำ นอร์มัล-โพรพานอล/น้ำ และไอโซโพรพานอล/น้ำ) ตัวเร่งปฏิกิริยาจะถูกวิเคราะห์คุณลักษณะโดยใช้เทคนิคต่างๆ (การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ การวิเคราะห์การดูดซับแก๊ส และเทคนิคดิฟฟิวส์รีเฟล็กแทนส์-อุลตราไวโอเลตวิสิเบิล-สเปคโทรสโคปี) ปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของเมทิลโอลีเอตด้วยตัวเร่งปฏิกิริยานี้ให้ผลิตภัณฑ์เป็นของผสม ได้แก่ เมทิลสเตียเรต สเตียริลแอลกอฮอล์ ไฮโดรคาร์บอน โอเลอิลแอลกอฮอล์ และกรดโอเลอิก ตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนวัสดุรองรับซิงค์อลูมิเนตที่สังเคราะห์ในตัวทำละลายเอทานอล/น้ำ และตัวทำละลายไอโซโพรพานอล/น้ำแสดงการเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีสำหรับปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของเมทิลโอลีเอตเป็นเมทิลสเตียเรต

References

APEC. (2022). Open. Connect. Balance. หรือ“เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” Retrieved from

https://www.apec2022.go.th/th/what-is-apec-th/.

Battistona, S., Rigoa, Caroline., Severoa, E. D. C.., Mazuttia, M. A., Kuhna, R. C., Gündelb, A., and Foletto, E. L.

(2014). Synthesis of Zinc Aluminate (ZnAl2O4) Spinel and Its Application as Photocatalyst. Materials

Research, 17(3), 734-738. doi: 10.1590/S1516-14392014005000073

Benítez, C. A. F., Mazzieri, V. A., Sánchez, M. A., Benitez, V. M., and Pieck, C. L. (2019). Selective hydrogenation

of oleic acid to fatty alcohols on Rh-Sn-B/Al2O3 catalysts. Influence of Sn content. Applied Catalysis

A, General, 584, 117149-117153. doi: 10.1016/j.apcata.2019.117149

Emil, E., Alkan, G., Gurmen, S., Rudolf, R., Jenko, D., and Friedrich, B. (2018). Tuning the Morphology of ZnO

Nanostructures with the Ultrasonic Spray Pyrolysis Process. Metals, 8, 569-579. doi: 10.3390

/met8080569.

Fan, G., Wang, J., and Li, F. (2011). Synthesis of high-surface-area micro/mesoporous ZnAl2O4 catalyst support and application in selective hydrogenation of o-chloronitrobenzene. Catal. Commun, 15, 113-117. doi: 10.1016/j.catcom.2011.08.024

Flura, A., Can, F., Courtois, X., Royer, S., and Duprez, D. (2012). High-surface-area zinc aluminate supported

silver catalysts for low-temperature SCR of NO with ethanol. Applied Catalysis B: Environmental, 12

, 275–289. doi: 10.1016/j.apcatb.2012.07.006

Hu, B., W. G., Sulmonetti T. P., Sarazen, M. L., Tan, S., So, J., Liu, Y., Dixit, R. S., Nair, S., and Jones, C. W.,

(2017). Mesoporous CoAl2O4 Spinel Catalyst for Non-Oxidative Propane Dehydrogenation. ChemCat-

Chem, 9(17). doi: 10.1002/cctc.201700647

Kaika, N., Panopoulou, C., Anagnostopoulou, E., Fakas, C., Lilas, P., Stavroulaki, D., and Papadogianak

is, G. (2019). Novel Full Hydrogenation Reaction of Methyl Esters of Palm Kernel and Sunflower Oils In

-to Methyl Stearate Catalyzed by Rhodium, Ruthenium and Nickel Complexes of Bidentate Hexasulfon-

ated o-Phenylendiphosphite Ligands. Catalysis Letters, 149, 580–590. doi: 10.1007/s1

-018-2642-7.

Mierczynski, P., Vasilev, K., Mierczynska, Agnieszka., Maniukiewicz, W., Manieck, T. P. (2014). Highly selective

Pd–Cu/ZnAl2O4 catalyst for hydrogen production. Applied Catalysis A: General, 479, 26–34.

doi: 10.1016/j.apcata.2014.04.011

Narasimhan, C. S., Deshpande, V. M., and Ramnarayan, K. (1989). Selective hydrogenation of methyl oleate

to oleyl alcohol on mixed ruthenium-tin boride catalysts. Applied Catalysis, 48, Ll-L6.

doi: 10.1016/S0166-9834(00)80260-2

Neatu, S., Puche, M., Fornes, V., and Garcia, H. (2014). Cobalt-containing layered or zeolitic silicates as pho-

tocatalysts for hydrogen generation. Chemical Communications, 50(93), 14643-14646. doi: 10.1039/C

CC05931J

Oliveira, K. D., Pouilloux, Y., and Barrault, J. (2001). Selective Hydrogenation of Methyl Oleate into Unsatur-

ated Alcohols in the Presence of Cobalt–Tin Supported over Zinc Oxide Catalysts. Journal of Cataly-

sis, 204, 230–237. doi: 10.1006/jcat.2001.3- 378

Pouilloux, Y., Autin, F., and Barrault, J. (2000). Selective hydrogenation of methyl oleate into unsaturated

alcohols: Relationships between catalytic properties and composition of cobalt–tin catalysts.Catalysis

Today, 63, 87–100. doi: 10.1016/S0920-5861(00)00448-X

Pouilloux, Y., Autin, F., Piccirilli, A., Guimon, C., and Barrault, J. (1998). Preparation of oleyl alcohol from the

hydrogenation of methyl oleate in the presence of cobalt-tin catalysts. Appl. Catal. A: Gen, 169, 65-

doi: 10.1016/S0926-860X(97)00344-X

Sánchez, M. A., Mazzieri, V. A., Oportus, M., Reyes, P., and Pieck, C. L. (2013). Influence of Ge content on the

activity of Ru-Ge-B/Al2O3 catalysts for selective hydrogenation of methyl oleate to oleyl alcohol. Cat-

al. Today, 213, 81-86. doi: 10.1016/j.cattod.2013.02.028

Sanchez, M. A., Mazzieri, V. A., Vicerich, M. A., Vera, C. R., and Pieck, C. L. (2015). Influence of the Support Ma-

terial on the Activity and Selectivity of Ru−Sn−B Catalysts for the Selective Hydrogenation of Methyl

Oleate. Industrial & Engineering Chemistry Research, 54, 6845−6854. doi: 10.1021/acsiecr.5b01038.

Sadek, R., Karolina C. S., Krafft J. M., Yannick., M., Valentin, L., Casale, S., Gurgul, J., and Dzwigaj, S. (2022). The

Synthesis of Different Series of Cobalt BEA Zeolite Catalysts by Post-Synthesis Methods and Their Cha-

racterization. Catalysts, 12, 1644-1664. doi: 10.3390/catal12121644

Serdechnova, M., Blawert, C., Karpushenkov, S., Karpushenkava, L., Shulha, T., Karlova, P., Vasili´c, R., Stojadinovic, S., Stojanovic, S., Damjanovic-Vasilic. Lj., Heitmann, V., Rabchynski, S. M., and Zheludkevich, M.L. (2021). Properties of ZnO/ZnAl2O4 composite PEO coatings on zinc alloy Z1. Surface & Coatings Technology, 410, 126948-126964. doi: 10.1016/j.surfcoat.2021.126948

Solsona, B., Davies, T. E., Garcia, T., Vazquez, I., Dejoz, Ana., and Taylor, S. H. (2008). Total oxidation of pro-

pane using nanocrystalline cobalt oxide and supported cobalt oxide catalysts. Applied Catalysis B:

Environmental, 84, 176–184. doi: 10.1016/j.apcatb.2008.03.021

Song, L., Wang, H., Wang, S., Qu, Z. (2023). Dual-site activation of H2 over Cu/ZnAl2O4 boosting CO2

hydrogenation to methanol. Applied Catalysis B: Environmental, 322, 122137-122147.

doi: 10.1016/j.apcatb.2022.122137

Stepanova, L. N., Mironenko, R. M., Kobzar, E. O., Leont’eva, N. N., Gulyaeva, T. I., Vasilevich, A. V., and Serkova, A. N. (2022). Synthesis of CuAl-, CoAl-, and CuCoAl-Catalysts from Layered Hydroxides for Furfural Hydrogenation. Eng, 3(4), 400-411. doi: 10.3390/eng3040029.33

Wei, Z., Fu, X., Wu, B., Jiang, L., Wang, Y., Yuan, A., Xu, H., and Lei, J. (2021). Paraffin/methyl stearate/multi-

walled carbon nanotubes composite phase change materials with wide service temperature and high

latent heat. Energy Research, 45(9), 1–10. doi: 10.1002/er.6693

Wrzyszcz, J., Zawadzki, M., Trzeciak, A. M., and Ziółkowski, J. J. (2002). Rhodium complexes supported on

zi-nc aluminate spinel as catalysts for hydroformylation and hydrogenation: preparation and activity.

Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 189, 203–210. doi: 10.1016/S1381-1169(02)00073-0.

Xu, S., Zou, L., Ling, X., Wei, Y., and Zhang, S. (2014). Preparation and thermal reliability of methyl palmita-

te/methyl stearate mixture as a novel composite phase change material. Energy and Buildings, 68,

–375. doi: 10.1016/j.enbuild.2013.09.038

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-26