กองบรรณาธิการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ตันเมืองปัก บรรณาธิการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกัญญา ขันชัยภูมิ รองบรรณาธิการ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ ชุมศรี ผู้ช่วยบรรณาธิการ

4. นางสาวนภัสสร วงเปรียว ผู้ช่วยบรรณาธิการ

5. นางสาวพรชนก บุญลับ ผู้ช่วยบรรณาธิการ

คณะกรรมการอำนวยการ

1. รองศาสตราจารย์ สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

3. ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวัลย์ รักษ์มณี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม