Announcements

วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย ยินดีรับบทความที่มีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวข้องในศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์ทุกแขนง โดยทุกบทความจะได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 ท่าน ผู้ส่งบทความจะต้องยึดรูปแบบตามคำแนะนำนี้อย่างเคร่งครัด บทความใดที่มีรูปแบบไม่ถูกต้อง ทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่รับพิจารณาตีพิมพ์