โปรดทราบ ขณะนี้วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อยู่ระหว่างการดำเนินการขอเปลี่ยนชื่อวารสาร และขอหมายเลข ISSN Online ฉบับใหม่กับหอสมุดแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อเดิม วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ชื่อใหม่ SciTech Research  Journal : STRJ

2. หมายเลข ISSN เดิม : 2630-0486 (Print)

หมายเลข ISSN ใหม่ ISSN : XXXX-XXXX (Online) อยู่ระหว่างดำเนินการ

ทั้งนี้ ชื่อวารสารใหม่และหมายเลข ISSN : XXXX-XXXX (Online) เริ่มใช้ตั้งแต่วารสาร ฯ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2567) เป็นต้นไป