ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาใช้บริการโรงแรมเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • คมกฤษ์ บุญโพธิ์ สาขา Master CF Business Administration Tourism and Hotel วิทยาลัยนานาชาติเซนเทเรซา

คำสำคัญ:

ความพึงพอใจ, นักท่องเที่ยว, เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาใช้บริการโรงแรมเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พักโรงแรมและมาใช้บริการโรงแรมในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2555 จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ และมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าไคสแควร์ และอีต้า ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจในการใช้บริการของโรงแรมโดยรวม ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญมากกับการบริการของโรงแรม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง ได้แก่ ด้านบุคลากรบริการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการประชาสัมพันธ์ 2) คุณภาพการบริการโดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านการบริการของพนักงาน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านราคา และการจัดจำหน่ายห้องพัก 3) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกับความพึงพอใจในการบริการตลาดโรงแรม พบว่า คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการบริการของโรงแรมทุกประเด็น

References

อภินันท์ ขอบเขต. (2552). ปัจจัยการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการโรงแรมในเขตบางรัก. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย.

พันธนันท์ บุญทศ. (2555). ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการบริการห้องสัมมนาและห้องจัดเลี้ยง ของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย.

พัฒน์รพี ศรีตุลา. (2554). ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการโรงแรมและที่พักในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย.

Yamane T. (1967). Statistic an Introductory Analysis. New York Harper and Row.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-12-28