พฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารและเครื่องดื่มของชาวต่างชาติที่เข้าพัก โรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • สรัลชมา ทรัพย์หิรัญ สาขา Master CF Business Administration Tourism and Hotel วิทยาลัยนานาชาติเซนเทเรซา

คำสำคัญ:

eating and drinking behavior, foreigners, hotels in bangkok

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ของชาวต่างชาติที่เข้าพักโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ชาวต่างชาติที่เข้าพักโรงแรม และเลือกรับประทานอาหาร เครื่องดื่มในโรงแรม เขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2556 จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ และมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าไควร์สแควร์ ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมในการเข้าเลือกรับประทานอาหารส่วนใหญ่ รับประทานอาหารไทย ประเภทของอาหาร คือ อาหารทะเล มื้อที่รับประทาน คือ กลางวัน รสชาติอาหารไม่เผ็ดมากเกินไป งบประมาณอาหารแต่ละมื้อ ไม่เกิน 1,000 บาท ความคาดหวังในการเลือกรับประทานอาหาร และเครื่องดื่มในโรงแรม คือ ได้บริโภค เบียร์ไทย คาดหวังว่าได้รับประทานผลไม้สดตามฤดูกาล และอาหารพื้นเมือง และราคาไม่แพงจนเกินไป 2) ปัจจัยการตลาดบริการของโรงแรมผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา เป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์/บริการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การ ส่งเสริมการตลาด 3) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับการเลือกรับประทานอาหาร และเครื่องดื่ม มีความสัมพันธ์ทุกด้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

References

สมาคมโรงแรมแห่งประเทศไทย. (2553). การจัดการการตลาดธุรกิจโรงแรม กรุงเทพมหานคร. ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2860 กรกฎาคม 2556.

พิมพ์กมล ทิพย์มนตรี และคณะ. (2555). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2.
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

พัฒน์รพี ศรีตุลา. (2552). ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการโรงแรมและที่พักในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Yamane, T. (1967). Statistic an Introduce Analysis. New York Harper.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-12-28