ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกหอพักเอกชนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผู้แต่ง

  • วิศว์ชนนท์ แสงสุวรรณ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ณัฐพงษ์ ผิวงาม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ศักร์ระภีร์ วรวัฒนะปริญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำสำคัญ:

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกหอพักเอกชน, นักศึกษา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศรีราชา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกหอพักเอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศรีราชา จำนวน 392 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ ANOVA วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มนักศึกษาตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 21 - 22 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 4 หรือมากกว่า รายรับส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 6,001 - 8,000 บาท ต่อเดือน โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเลือกระดับความคิดเห็นสำหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกหอพักเอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อยู่ในระดับสำคัญมาก สำหรับการพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกหอพักอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการบริการ ด้านการนำเสนอภาพลักษณ์ทางกายภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกหอพักอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านทำเลที่ตั้ง และด้านการส่งเสริมการตลาด

References

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตั้งแต่ปี 2547 - 2552. (2559). สืบค้นวันที่ 08 ธันวาคม 2559 จาก https://www.regis.ku.ac.th/cpcmns/rpt_std_ku3.php.

ธนัชพร เลิศเดชเดชา. (2558). ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกหอพักเอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ธัชชา จ้อยรุ้ง. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกหอพักเอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต.มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ภานุพงศ์ แต่งอักษร. (2557). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักรายเดือนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

รองศาสตราจารย์ ดร. ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2557). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS. (พิมพ์ครั้งที่ 15). นนทบุรี : เอส.อาร์. พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์.

สุนิศา ตรีธนพัฒน์. (2558). “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์” Veridian E-Journal, Slipakorn University ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2558.

Philip Kotler and Kevin Lane Keller. (2012). “Marketing Management Analysis”. 14th ed. New Jersey : Prentice Hall.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-12-29