การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์กับผู้บริหารยุคใหม่

ผู้แต่ง

  • ไพโรจน์ ญัตติอัครวงศ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

คำสำคัญ:

ความฉลาดทางอารมณ์, การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์, ผู้บริหารยุคใหม่

บทคัดย่อ

โลกยุคปัจจุบันนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจากการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต ประกอบกับประเทศไทยที่กาลังจะก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่ทุกองค์การจะต้องมีความพร้อมในการปรับตัวที่จะสู่ยุคลิจิตอล ดังนั้นในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารยุคใหม่ จึงเป็นส่วนที่มีความสาคัญอย่างมาก ที่จะต้องช่วยทาให้ผู้บริหารสามารถที่จะมีทักษะในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง ให้มีการแสดงออกที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆและที่สาคัญๆ เพื่อช่วยแก้ปัญหาทั้งภายในและภายนอกขององค์การ จนสามารถนาพาองค์การให้บรรลุเป้าหมายจนประสบความสาเร็จ อันจะนาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติต่อไป

References

กรมสุขภาพจิต. (2543). อิคิว: ความสามารถทางอารมณ์. นนทบุรี : สานักพัฒนาสุขภาพจิต,

Bar-on R. (2000). Emotional and Social Intelligence. In Bar-On R & Parker JDA (eds) The Handbook of Emotional Intelligence. San Francisco: Jossey- Bass,

กรมสุขภาพจิต. (2544). “ความฉลาดทางอารมณ์.” นนทบุรี : ชุมชนสหกรณ์แห่งประเทศไทย

Wechsler, D. (1940). “Nointellective factors in general intelligence.” Psychological Bulletin, 37, 444-445.

Salovey, P. & Mayer, J. D., (1997). “Emotional intelligence. Imagination.” Cognition and Personality, 9, 185-211.

Cooper, Robert .K, & Sawaf, Ayman. (17997). Executive EQ: Emotional intelligence in leadership and organization. New York: Berkley Publishing Group.

Goleman, D. (1998). Working with emotional intelligence. New York: Bantam Book.

ทศพร ประเสริฐสุข. (2542). “ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์กับการศึกษา.” พฤติกรรม ศาสตร์ 5(1), 19-24.

Salovey P& Mayer. J.D. (1990). “Emotional intelligence,” Imagination, cognition, and personality New York: Basic Books.

Goleman, D., Boyatzis, R., & McKee, A. (2002). Primal Leadership. Boston: Harvard Business School Press.

Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence. Bantam, New York.1995.

Stough, G. (2002). Examining the relationship between leadership and emotional intelligence in senior level managers. Leadership & Organization Development.

Bar-on R. The Emotional Quotient Inventory (EQ-i): A Test of Emotional Intelligence. Toronto: Multi-Health Systems, 1996.

Bar-On, R . , Transformational nursing leadership: A measure of emotional intelligence Technical manual.Toronto: Multi-Health System Inc, 1997.

Bar-On, R. A brief description of Reuven Bar-On’s EQ inventory. Multi- Health Systems; Toronto. 1996.

Bar-On, R. Baron. Emotional quotient inventory: A measure of emotional Intelligence. (Technecal manual). Toronto: Multi-health System Inc., 1992.

Gardner, H. (1983). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. New York: Basic Books.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-27