การแบ่งปันความรู้

ผู้แต่ง

  • รุ่งรดิศ คงยั่งยืน บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน

คำสำคัญ:

การแบ่งปันความรู้

บทคัดย่อ

บทความวิชาการการนาเสนอเกี่ยวกับการแบ่งปันความรู้ในองค์การ ซึ่งปัจจุบันทั้งองค์การภาครัฐและภาคเอกชนจำนวนมากให้ความสนใจในการนำแนวคิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์การ และการจัดการความรู้จะไม่ได้ผลเลยถ้าไม่นำแนวคิดของการแบ่งปันความรู้ไปใช้ให้เหมาะสม เพราะว่าการแบ่งปันความรู้นั้นเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดของการจัดการความรู้ ที่จะนำพาองค์การให้ประสบความสำเร็จและก้าวไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์

References

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2553). เครื่องมือ. ค้นหาแบบมีเงื่อนไข. สืบค้นเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2553, จาก http://knowledgebase.dbd.go.th/dbd/FSA/filterCompany.aspx.

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. (2553). “เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์การที่เป็นเลิศ. หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้”. สืบค้นเมื่อ 28 มกราคม 2553, จาก http://www.tqa.or.th/th/node/700.

K., & Dominique, F. (Eds.), Advancing knowledge and the knowledge Economy. Cambridge: The MIT press. pp.17-23.

Augier, M., & Teece, D.J. (2007). Perspectives on research and development Organizing and Managing innovation in a (Global) knowledge-based- Economy. In Ichijo, K., and Nonaka, I. (Eds.), Knowledge creation and Management. New Challenges for managers. Oxford: Oxford University Press. pp.198-212.

Bratianu, C., and Bolisani, E. (2015). “Knowledge strategy: An integrated Approach for managing uncertainty.” In Garlatti, A., and Massaro, M. (Eds.), Proceedings of the European Conference on Knowledge Management Reading: Academic Conferences International Limited. pp.169-177.

Bratianu, C. (2013). “The triple helix of the organizational knowledge. Management dynamics in the knowledge economy,”Vol. 1, No. 2, pp. 207-220.

Cohendet, P., and Joly, P.B. (2002). The production of technological knowledge: New issues in a learning economy. In Archibugi, D., and Lundvall, B.-Å. (Eds.), the globalizing learning economy. Oxford: Oxford University Press. pp.63-82.

Etzkowitz, H., Webster, A., and Healey, P. (1998). Capitalizing knowledge. New interactionsof industry and academia. Albany: State University of New York.

Grant, R.M. (2002). The knowledge-based view of the firm. In Choo, C.W., and Bontis, N. (Eds.), The strategic management of intellectual capital and organizational knowledge Oxford: Oxford University Press. pp.133-148.

Hadad, S. (2017). “Knowledge economy: Characteristics and dimensions.” Management dynamics in the Knowledge economy, 5(2), 203-225.

Hanushek, E.A., and Woessmann, L. (2015). “The knowledge capital of nations Education and economic growth.” Cambridge: The MIT Press.

Rooney, D., Hearn, G., and Ninan, A. (2005). Knowledge: concepts, policy, implementation. In Rooney, D., Hearn, G., and Ninan, A. (Eds.), Handbook on the knowledge economy Cheltenham: Edward Elgar. pp.178-190.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-27