ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วิชา ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้แต่ง

  • ทศพร แสงสว่าง คณะครุศาสตรุอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คำสำคัญ:

ชุดกิจกรรม, ชุมชนการเรียนรู้มืออาชีพ, ภาษาไทย, ประถมศึกษาปีที่ห้า

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วิชา ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้วิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ ค่าทีของกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระ ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์โดยเฉลี่ยเท่ากับ 82.50/81.33 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 38.20 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.52 ค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 81.33 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.58 มีค่าการทดสอบค่าที ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 44.50 ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับมากที่สุด

References

ทศพร แสงสว่าง (2559). การผลิตชุดการสอนผ่านเครือข่าย. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลธญับุรี.

วิจารณ์ พานิช. (2555). วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: ตถาตาพับลิเคชั่น.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551).หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย

วิเชียร ไชยบัง. (2555). PBL อย่างโรงเรียนนอกกะลา. สืบค้นวันที่ 5 พ.ค. 59, จาก http://lamplaimatpattanaschool. blogspot.com/สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2552). กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ปองทิพย์ เทพอารีย์.(2557). การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนร็เชิงวิชาชีพสำหรับครูประถมศึกษา. (นิสิตปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-27