การศึกษาการจำลองการเขียน/การอ่านสัญญาณข้อมูลของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟด้วยโปรแกรม GUI

Main Article Content

นนทรัฐ บำรุงเกียรติ
ชานนท์ วริสาร

Abstract

บทความนี้นำเสนอโปรแกรมจำลองเพื่อการแสดงผลการเขียนและการอ่านสัญญาณข้อมูลของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในระบบการบันทึกข้อมูลเชิงแม่เหล็กโดยอาศัยภาพสื่อบันทึกแม่เหล็กจริงด้วยโปรแกรม MATLAB (GUI) โดยโปรแกรมจำลองนี้ประกอบด้วยขั้นตอนวิธีการสร้างภาพสื่อบันทึกแม่เหล็กจริงให้มีสภาพความเป็นแม่เหล็กตามลักษณะการเขียนข้อมูลระดับบิตการสร้างสัญญาณอ่านกลับร่วมกับการสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ผลการจำลองจะแสดงให้เห็นถึงลักษณะของภาพสื่อบันทึกแม่เหล็กจริงที่มีสภาพความเป็นแม่เหล็กสอดคล้องกับบิตข้อมูลและลักษณะของสัญญาณอ่านกลับที่ได้จากการใช้ภาพสื่อบันทึกข้อมูลจริงที่แตกต่างในแต่ละกรณี โดยผู้ใช้งานสามารถกำหนดจำนวนข้อมูลระดับบิตให้เป็นตามต้องการหรือเป็นแบบสุ่มได้ ซึ่งทำให้ผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบการบันทึกข้อมูลเชิงแม่เหล็กเข้าใจภาพรวมของระบบการบันทึกข้อมูลมากยิ่งขึ้น

Article Details

How to Cite
บำรุงเกียรติ น., & วริสาร ช. (2015). การศึกษาการจำลองการเขียน/การอ่านสัญญาณข้อมูลของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟด้วยโปรแกรม GUI. Interdisciplinary Research Review, 9(1), 41–47. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtir/article/view/42366
Section
Research Articles