การค้นหาความรู้คุณลักษณะสำคัญของนักศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล

Main Article Content

ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม
สุพจน์ เฮงพระพรหม
สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย

Abstract

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาคุณลักษณะสำคัญของนักศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล เพื่อสร้างโมเดลหรือต้นแบบ สำหรับการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจการเข้าศึกษาสำหรับผู้สนใจเรียนในสาขาวิชาของกลุ่มโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยได้ทำการศึกษาข้อมูลจากนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสาขาคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2556 โดยใช้ระดับผลการเรียนเฉลี่ย ณ ปัจจุบันเป็นเกณฑ์ในการจำแนกกลุ่มนักศึกษา

     ในการศึกษาผู้วิจัยได้ทำการทดลองกับเทคนิคทางเหมืองข้อมูล 2 เทคนิค ได้แก่ ต้นไม้ตัดสินใจ C4.5 และข่ายงานความเชื่อเบย์ (BayesNet) โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การทดลองกับชุดข้อมูลทั้งหมดทุกแอททริบิวท์ และการทดลองด้วยการเลือกทุกแอททริบิวท์ด้วยวิธีการ SNR (signal to noise ratio) เพื่อค้นหาคุณลักษณะสำคัญที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสร้างเป็นต้นแบบการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกเรียน
ในสาขาวิชาของกลุ่มโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากผลการทดลองทั้งสองแบบยืนยันว่า วิธีต้นไม้ตัดสินใจ C4.5 ให้ประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับวิธีการโครงข่ายเบย์ (BayesNet)

Article Details

How to Cite
เฮงพระพรหม ไ., เฮงพระพรหม ส., & มรรควิบูลย์ชัย ส. (2015). การค้นหาความรู้คุณลักษณะสำคัญของนักศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล. Interdisciplinary Research Review, 9(1), 71–80. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtir/article/view/42371
Section
Research Articles