การขยายพันธุ์หญ้าหวาน (Stevia rebaudiana Bertoni.) ในสภาพปลอดเชื้อ

Main Article Content

ทิพย์สุคนธ์ ทังสุนันท์
กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์
กัลทิมา พิชัย

Abstract

การศึกษาวิธีการขยายพันธุ์หญ้าหวาน (Stevia rebaudiana Bertoni.) ให้ได้จานวนมากโดยการเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนข้อในสภาพปลอดเชื้อบนอาหารวุ้นสูตร Murashige and Skoog (MS) (1962) ที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต TDZ ความเข้มข้น 0, 0.1, 0.3 และ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA ความเข้มข้น 0, 1, 3 และ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร รวม 16 ชุดการทดลอง เป็นเวลา 5 สัปดาห์ พบว่าอาหารวุ้นสูตร MS ที่เติม TDZ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนาให้เกิดจานวนยอดเฉลี่ย 2.89±2.20 ยอดต่อชิ้นเนื้อเยื่อ ในขณะที่อาหารวุ้นสูตร MS ที่ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตชักนาให้เกิดความยาวยอดเฉลี่ย 5.79±4.36 เซนติเมตร อีกทั้งยังกระตุ้นให้เกิดจานวนรากเฉลี่ย 13.59±6.59 รากต่อชิ้นเนื้อเยื่อ และให้ความยาวรากเฉลี่ยคือ 1.67±1.01 เซนติเมตร นอกจากนี้ยังพบว่าอาหารวุ้นสูตร MS ที่เติม TDZ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA 1 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนาให้เกิดแคลลัสจานวนเฉลี่ย 2.81±1.05 แคลลัสต่อชิ้นเนื้อเยื่อ และอาหารวุ้นสูตร MS ที่เติม TDZ 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร ชักนาให้เกิดแคลลัสที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากที่สุด 1.23±1.34 เซนติเมต

Article Details

How to Cite
ทังสุนันท์ ท., โชติกเดชาณรงค์ ก., & พิชัย ก. (2015). การขยายพันธุ์หญ้าหวาน (Stevia rebaudiana Bertoni.) ในสภาพปลอดเชื้อ. Interdisciplinary Research Review, 10(1), 8–16. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtir/article/view/42565
Section
Research Articles