อันตรกิริยาโฟตอนของวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริคชนิดบิสมัธเทลลูไรด์

Main Article Content

ภัทรวจี ยะมะกะ
จักรพงษ์ แก้วขาว

Abstract

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาอันตรกิริยาโฟตอนของวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริคชนิดบิสมัธเทลลูไรด์ โดยการจำลองอันตรกิริยาระหว่างรังสีแกมมากับวัสดุเทอร์โทอิเล็กทริคชนิดบิสมัธเทลลูไรด์จากการกระเจิงแบบคอมป์ตันด้วยโปรแกรม WinXCom ที่ระดับพลังงาน 223, 253, 287, 341, 399, 482, 563 และ 662 กิโลอิเล็กตรอนโวล์ทตามลำดับซึ่งผลการคำนวณที่ระดับพลังงานที่แตกต่างกัน พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล ค่าเลขอะตอมยังผล และค่าความหนาแน่นของอิเล็กตรอนยังผล ของวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริคชนิดบิสมัธเทลลูไรด์มีค่าลดลงเมื่อเพิ่มระดับพลังงาน

Article Details

How to Cite
ยะมะกะ ภ., & แก้วขาว จ. (2015). อันตรกิริยาโฟตอนของวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริคชนิดบิสมัธเทลลูไรด์. Interdisciplinary Research Review, 10(1), 17–23. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtir/article/view/42566
Section
Research Articles