วัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

Main Article Content

ณัฐวรรณ พุ่มดียิ่ง

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบวัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) ศึกษารูปแบบวัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ 3) ยืนยันรูปแบบวัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ใช้มหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 36 แห่ง เป็นหน่วยวิเคราะห์ ผู้ให้ข้อมูลแห่งละ 20 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 10 คน และ บุคลากร จำนวน 10 คน รวมทั้งหมด จำนวน 720 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 2) แบบสอบถามความคิดเห็น และ 3) แบบตรวจรายการ สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบวัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย 6 ประกอบ คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การทำงานเป็นทีม การมุ่งความเป็นเลิศ การให้การยอมรับ การมุ่งเป้าหมายองค์การ และ การมุ่งความสัมพันธ์ 2) รูปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบวัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ องค์ประกอบด้านการมุ่งทำงานเป็นทีม การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การมุ่งให้การยอมรับ และการมุ่งความเป็นเลิศ มีความสัมพันธ์ทางตรงต่อการมุ่งเป้าหมายองค์การ นอกจากนี้ องค์ประกอบการมุ่งทำงานเป็นทีม การมุ่งความสัมพันธ์ การมุ่งให้การยอมรับ และ การมุ่งความเป็นเลิศ ยังมีความสัมพันธ์ทางอ้อมต่อการมุ่งเป้าหมายองค์การอีกด้วย และ 3) ผลการยืนยันรูปแบบพบว่า รูปแบบวัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

Article Details

How to Cite
พุ่มดียิ่ง ณ. (2015). วัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏ. Interdisciplinary Research Review, 10(1), 66–77. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtir/article/view/42572
Section
Research Articles