ตัวแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพื้นที่เขต 7 (สาขา 12)

Main Article Content

หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์
กฤษณา ปลั่งเจริญศรี
บัณฑิต ผังนิรันดร์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สำรวจระดับของสิ่งแวดล้อม ภาวะผู้นำของคณะกรรมการการบริหาจัดการ และประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพื้นที่เขต 7 (สาขา 12) รวมทั้งศึกษาอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม ภาวะผู้นำของคณะกรรมการ และการบริหารจัดการที่มีผลต่อประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพื้นที่เขต 7 (สาขา 12) วิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมืองที่พัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้วจำนวน 465 ตัวอย่างและวิธีการสัมภาษณ์เจาะลึกจากนักวิชาการ ผู้มีประสบการณ์และผู้บริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิค การวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันสิ่งแวดล้อมของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภาวะผู้นำของคณะกรรมการ การบริหารจัดการ และประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพื้นที่เขต 7 (สาขา 12) อยู่ในระดับมาก และจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า สิ่งแวดล้อมของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภาวะผู้นำของคณะกรรมการการบริหารจัดการ ส่งผลต่อประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพื้นที่เขต 7 (สาขา 12) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และนอกจากนี้ยังพบ อีกว่า ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพื้นที่เขต 7 (สาขา 12) มากที่สุด

Article Details

How to Cite
คล้ายจันทร์พงษ์ ห., ปลั่งเจริญศรี ก., & ผังนิรันดร์ บ. (2015). ตัวแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพื้นที่เขต 7 (สาขา 12). Interdisciplinary Research Review, 10(1), 102–112. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtir/article/view/42574
Section
Research Articles