ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำใต้ดินกับอุทกวิทยาและการใช้น้ำในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

Main Article Content

ทวนทัน กิจไพศาลสกุล
อาทิตย์ หล้าพิมพ์สิงห์

Abstract

ในเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันในหลายพื้นที่มีความจำเป็นในการใช้น้ำใต้ดินร่วมกับน้ำผิวดินอันเนื่องจากปริมาณจำกัดของน้ำผิวดินโดยเฉพาะในฤดูแล้งหากมีการใช้น้ำใต้ดินมากเกินกว่าศักยภาพการให้น้ำของน้ำใต้ดินจะส่งผลทำให้ระดับน้ำใต้ดินลดลงอย่างต่อเนื่อง และทำให้เพิ่มค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ ดังนั้นจึงได้มีการศึกษาสภาพของน้ำใต้ดินในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำยม ซึ่งมักประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำผิวดินในช่วงฤดูแล้ง โดยมีการศึกษาโดยใช้วิธีทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูลระดับน้ำใต้ดินเพื่อหาแนวโน้มของระดับน้ำใต้ดินรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างน้ำใต้ดินกับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระดับน้ำท่าในแม่น้ำยมกับอัตราการใช้น้ำใต้ดินในพื้นที่จากผลการศึกษาพบว่าระดับน้ำใต้ดินมีแนวโน้มลดลงเฉลี่ย 0.69 เมตรต่อปี นอกจากนี้ พบว่าระดับน้ำใต้ดินมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับระดับน้ำแม่น้ำยมแสดงถึงการที่แม่น้ำยมเป็นแหล่งเติมน้ำสำคัญของน้ำใต้ดิน และพบว่าระดับน้ำใต้ดินมีความสัมพันธ์กับอัตราการใช้น้ำใต้ดินในพื้นที่แสดงถึงการใช้น้ำใต้ดินมากเกินไปจะทำให้ระดับน้ำใต้ดินลดลงอย่างต่อเนื่อง

Article Details

How to Cite
กิจไพศาลสกุล ท., & หล้าพิมพ์สิงห์ อ. (2016). ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำใต้ดินกับอุทกวิทยาและการใช้น้ำในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย. Interdisciplinary Research Review, 10(2), 29–36. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtir/article/view/42779
Section
Research Articles
Author Biographies

ทวนทัน กิจไพศาลสกุล

Department of water resources engineeringFaculty of engineeringChulalongkorn UniversityBangkok 10330Thailand

อาทิตย์ หล้าพิมพ์สิงห์, Department of water resources engineering Faculty of engineering Chulalongkorn University Bangkok 10330 Thailand

Department of water resources engineeringFaculty of engineeringChulalongkorn UniversityBangkok 10330Thailand