มุมมองใหม่ของการบริหารจัดการหลักสูตร

Main Article Content

ปพนวัจน์ ลภัสภิญโญโชค
จันทร์เพ็ญ สุวรรณคร
พีชญาณ์ พานะกิจ
นฤมล ปภัสสรานนท์
มาเรียม นิลพันธุ์

Abstract

โลกในยุคปัจจุบันมีการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีมีความรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย ส่งผลให้การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นการจัดการศึกษา
ที่มุ่งเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีทักษะและกระบวนการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถดำรงชีวิตได้ในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน บทความนี้นำเสนอมุมมองใหม่ของการบริหารจัดการหลักสูตรซึ่งประกอบด้วย การพัฒนา
หลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้และการประเมินหลักสูตรโดยการบริหารแบบมีส่วนร่วม

Article Details

How to Cite
ลภัสภิญโญโชค ป., สุวรรณคร จ., พานะกิจ พ., ปภัสสรานนท์ น., & นิลพันธุ์ ม. (2015). มุมมองใหม่ของการบริหารจัดการหลักสูตร. Interdisciplinary Research Review, 8(2), 35–43. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtir/article/view/42785
Section
Research Articles