การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีการสมัครใจและคละความสามารถโดยใช้แผนการเรียนแบบปัญหาเป็นฐาน รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Main Article Content

ไกยสิทธิ์ อภิระติง

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 72 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) การเรียนด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือจัดกลุ่มแบบสมัครใจโดยใช้แผนการเรียนแบบปัญหาเป็นฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 7.83 สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 2) การเรียนด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือจัดกลุ่มแบบคละความสามารถโดยใช้แผนการเรียนแบบปัญหาเป็นฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 7.00 สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 และ 3) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือจัดกลุ่มแบบสมัครใจโดยใช้แผนการเรียนแบบปัญหาเป็นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.83 สูงกว่าของผู้เรียนที่เรียนด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือจัดกลุ่มแบบคละความสามารถโดยใช้แผนการเรียนแบบปัญหาเป็นฐานซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.00

Article Details

How to Cite
อภิระติง ไ. (2015). การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีการสมัครใจและคละความสามารถโดยใช้แผนการเรียนแบบปัญหาเป็นฐาน รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์. Interdisciplinary Research Review, 8(2), 53–60. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtir/article/view/42787
Section
Research Articles