การเปรียบเทียบคุณสมบัติของแก้วซินทิลเลเตอร์ชนิดแกโดลิเนียมแคลเซียมซิลิโกบอเรตที่เติมนีโอดิเนียมและเออร์เบียม

Main Article Content

ศิริประภา แก้วแจ้ง
อุทุมมา มัฆะเนมี
สุชาติ โกทันย์
พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ์
จักรพงษ์ แก้วขาว

Abstract

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาคุณสมบัติของแก้วในสูตร (55-x) B2O3: 25Gd2O3: 10SiO2: 10CaO: xA2O3 เมื่อ A2O3 คือ Nd2O3 และ Er2O3 เมื่อ x = 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 ร้อยละโดยโมล ผลการศึกษาพบว่า เมื่อความเข้มข้นของนีโอดิเนียมและ เออร์เบียมเพิ่มสูงขึ้นค่าความหนาแน่นจะเพิ่มขึ้น และจากการคำนวณด้วยโปรแกรม XCOM ที่ระดับพลังงาน 662 keV พบว่า อันตรกิริยาย่อยแบบโฟโตอิเล็กทริก การกระเจิงแบบโคฮีเรนท์ และค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลของแก้วเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มข้นของนีโอดิเนียมและเออร์เบียมเพิ่มขึ้น ในขณะที่การกระเจิงแบบคอมป์ตันจะลดลงเมื่อร้อยละของสารที่เติมเพิ่มสูงขึ้น จากการศึกษาพบว่าแก้วแกโดลิเนียมแคลเซียมซิลิโกบอเรตที่เติมนีโอดิเนียมและเออร์เบียม มีความเป็นไปได้สูงที่จะพัฒนาเป็นวัสดุซินทิลเลเตอร์จากแก้ว เพื่อเพิ่มทางเลือกของวัสดุซินทิลเลเตอร์ได้ในอนาคต

Article Details

How to Cite
แก้วแจ้ง ศ., มัฆะเนมี อ., โกทันย์ ส., ลิ้มกิจเจริญภรณ์ พ., & แก้วขาว จ. (2015). การเปรียบเทียบคุณสมบัติของแก้วซินทิลเลเตอร์ชนิดแกโดลิเนียมแคลเซียมซิลิโกบอเรตที่เติมนีโอดิเนียมและเออร์เบียม. Interdisciplinary Research Review, 8(2), 61–68. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtir/article/view/42788
Section
Research Articles