การจัดการด้านธรรมาภิบาลต่อขวัญและกำลังใจของพนักงาน กรณีศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม

Main Article Content

ประสพชัย พสุนนท์
ชื่นกมล วัฒนาวงศ์

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัย ความสัมพันธ์ และสร้างสมการพยากรณ์ ด้านธรรมาภิบาลต่อขวัญและ
กำลังใจของพนักงานที่ทำงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จำนวน 200 คน เป็นผู้ประเมินปัจจัยการจัดการด้านธรรมาภิบาลที่มีต่อขวัญและกำลังใจของพนักงาน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ได้แก่แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยทั้งแปด ได้แก่ ภาระรับผิดชอบ ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม การมีส่วนร่วม/ฉันทามติ การตอบสนอง ความโปร่งใส นิติธรรม ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ส่งผลในเชิงบวก โดยปัจจัยคู่ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุด คือ วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์และนิติธรรมซึ่งมีค่าเท่ากับ .991 และจากนั้นเมื่อทำการวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณแบบเป็นขั้นตอนเพื่อหาตัวแปรปัจจัยการจัดการด้านธรรมาภิบาลที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้เป็นตัวแปรพยากรณ์ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถอธิบายความแปรปรวนของขวัญและกำลังใจได้สูงถึงร้อยละ 83.1

Article Details

How to Cite
พสุนนท์ ป., & วัฒนาวงศ์ ช. (2015). การจัดการด้านธรรมาภิบาลต่อขวัญและกำลังใจของพนักงาน กรณีศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม. Interdisciplinary Research Review, 8(2), 69–78. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtir/article/view/42789
Section
Research Articles