การบริหารตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

Main Article Content

พระมหาสุวิทย์ ปัญญาดิษฐ์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการบริหารตามหลักสัปปุริสธรรม ของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในภาพรวม และ 2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จำแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร จำนวน 306 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 70 ข้อ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเชื่อมั่น และการทดสอบค่าที

ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก และ 2) เมื่อเปรียบเทียบการบริหารตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จำแนกตามเพศ ในภาพรวม พบว่า ผู้บริหารเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารตามหลักสัปปุริสธรรมสูงกว่าผู้บริหารเพศชาย และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 จำแนกตามอายุ ในภาพรวมพบว่า ผู้บริหารอายุน้อยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารตามหลักสัปปุริสธรรมสูงกว่าผู้บริหารอายุมาก และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 จำแนกตามประสบการณ์ ในภาพรวม พบว่า ผู้บริหารที่มีประสบการณ์น้อยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารตามหลักสัปปุริสธรรมสูงกว่าผู้บริหารที่มีประสบการณ์มากและแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

Article Details

How to Cite
ปัญญาดิษฐ์ พ. (2015). การบริหารตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1. Interdisciplinary Research Review, 8(1), 19–30. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtir/article/view/42859
Section
Research Articles