ความสวยงามวางนัยทั่วไป: ผลคูณของจำนวนหลายหลักที่ทุกหลักเป็นเลขโดด 9 กับจำนวนเต็มบวกใด ๆ

Main Article Content

สุนทรีย์ ธิชากรณ์
อัยเรศ เอี่ยมพันธ์

Abstract

วัตถุประสงค์หลักของบทความนี้เพื่อศึกษาและหารูปแบบทั่วไปของผลคูณของจำนวนหลายหลักที่ทุกหลักเป็นเลขโดด กับจำนวนเต็มบวกใด ๆ สำหรับเพิ่มความสะดวกในการคำนวณและแสดงให้เห็นถึงความสวยงามของการพิสูจน์และรูปแบบทั่วไปของผลคูณนี้ โดยทฤษฎีบทที่ใช้เป็นหลักในการพิสูจน์ คือหลักการอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์และใช้จำนวนเศษเหลือเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างเลขโดดด้วย ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบทั่วไปของผลคูณของจำนวนหลายหลักที่ทุกหลักเป็นเลขโดด กับจำนวนเต็มบวก ที่ได้จากการพิสูจน์จะขึ้นอยู่กับจำนวนของเลขโดด และจำนวน 10 − n และ n −1 พร้อมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาการศึกษาของบทความนี้ด้วย

Article Details

How to Cite
ธิชากรณ์ ส., & เอี่ยมพันธ์ อ. (2015). ความสวยงามวางนัยทั่วไป: ผลคูณของจำนวนหลายหลักที่ทุกหลักเป็นเลขโดด 9 กับจำนวนเต็มบวกใด ๆ. Interdisciplinary Research Review, 8(1), 43–53. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtir/article/view/42861
Section
Research Articles