การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพจัดการความรู้ด้วยเว็บบล็อก

Main Article Content

พันเอกสุชาต จันทรวงศ์
วรชัย เยาวปาณี
บุญมาก ศิริเนาวกุล
วีระชัย คอนจอหอ

Abstract

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพจัดการความรู้ด้วยเว็บบล็อกที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารองค์กร และบุคคลทั่วไป กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ผู้บริหารองค์กร และบุคคลทั่วไป ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามการยอมรับประสิทธิภาพที่มีต่อตัวแบบและต้นแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพจัดการความรู้ ด้วยเว็บบล็อก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การทดสอบไคสแควร์

ผลการวิจัยพบว่า

1. ตัวแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพจัดการความรู้ด้วยเว็บบล็อก ประกอบด้วย 8 ส่วน ได้แก่ 1) การเปลี่ยนรูปแบบความรู้ 2) การสร้างความรู้ลงเว็บบล็อก 3) การจัดเก็บความรู้และการนำกลับมาใช้ 4) การแบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้ใช้ 5) การเฝ้าติดตาม 6) การนำความรู้ไปใช้ 7) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 8) ระบบการควบคุมคุณภาพกระบวนการจัดการความรู้ ซึ่งตัวแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพจัดการความรู้ด้วยเว็บบล็อก มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารองค์กร อยู่ในระดับมากไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. ต้นแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพจัดการความรู้ด้วยเว็บบล็อกที่พัฒนาขึ้นชื่อเว็บบล็อกราชบุรีศึกษา มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริหารองค์กรและบุคคลทั่วไป อยู่ในระดับมากไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ข้อค้นพบในการวิจัยนี้ คือ นวัตกรรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพจัดการความรู้ด้วยเว็บบล็อก ซึ่งองค์กรภาครัฐ เอกชน สถาบัน สถานศึกษา และหน่วยงานประเภทต่าง ๆ ที่ขาดบุคลากรที่มีความรู้

Article Details

How to Cite
จันทรวงศ์ พ., เยาวปาณี ว., ศิริเนาวกุล บ., & คอนจอหอ ว. (2015). การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพจัดการความรู้ด้วยเว็บบล็อก. Interdisciplinary Research Review, 8(1), 71–86. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtir/article/view/42863
Section
Research Articles