พฤติกรรมการเผชิญปัญหาของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวนในสังกัดตำรวจภูธร จังหวัดนครปฐม

Main Article Content

กมลชนก สุขเจริญ
นวลฉวี ประเสริฐสุข

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขปัญหาและมุ่งแก้ไขอารมณ์ ความภาคภูมิใจในตนเอง การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและการรับรู้คุณค่าของงาน 2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขปัญหาและมุ่งแก้ไขอารมณ์ จำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลและ 3) ศึกษาตัวแปรทีส่ามารถทำนายพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขปัญหาและมุ่งแก้ไขอารมณ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับชั้นประทวน ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม จำนวน 304 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) ความภาคภูมิใจในตนเอง การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน การรับรู้คุณค่าของงาน พฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขปัญหาและมุ่งแก้ไขอารมณ์อยู่ในระดับมาก 2) พฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขปัญหาและมุ่งแก้ไขอารมณ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับชั้นประทวนจำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน และ 3) การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว ผู้บังคับบัญชาและการรับรู้คุณค่าของงาน สามารถร่วมทำนายพฤติกรรมเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขปัญหาได้ร้อยละ 35.5 อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 การรับรู้คุณค่าของงานและการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวสามารถร่วมทำนายพฤติกรรมเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ได้ร้อยละ 17.1 อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01

Article Details

How to Cite
สุขเจริญ ก., & ประเสริฐสุข น. (2015). พฤติกรรมการเผชิญปัญหาของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวนในสังกัดตำรวจภูธร จังหวัดนครปฐม. Interdisciplinary Research Review, 8(1), 111–123. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtir/article/view/42866
Section
Research Articles