การรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ

Main Article Content

วิลินธร ชูโต
ชิษณุพงศ์ ประทุม

Abstract

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยหลัก 3 ประเภท ได้แก่ 1) การอบรมบรรยายเชิงวิชาการ ซึ่งมีทั้งในห้องเรียนและภาคสนาม 2) การทัศนศึกษานอกสถานที่ และ 3) การประมวลผลความรู้ก่อน - หลัง ซึ่งแบ่งการให้ความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจัดการออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศขยะมูลฝอย และป่าชายเลน กลุ่มตัวอย่างวิจัยประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 4 และ 5 จำนวน 238 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนาและสถิติทดสอบที แสดงให้เห็นว่า หลังจากการให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจัดการ กลุ่มตัวอย่างวิจัยทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจัดการ สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติมากกว่าก่อนการให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจัดการ (p < 0.05) โดยงานวิจัยยังพบว่า นักเรียนชายมีความสามารถในการรับรู้ด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจัดการสูงกว่านักเรียนหญิงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งนี้ข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นจากการวิจัยครั้งนี้ คือ ควรมีการให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจัดการกับนักเรียนในทุกระดับชั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในอนาคตต่อไป

Article Details

How to Cite
ชูโต ว., & ประทุม ช. (2016). การรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ. Interdisciplinary Research Review, 10(3), 52–59. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtir/article/view/43612
Section
Research Articles