การสร้างและพัฒนาสื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

Main Article Content

สุวารีย์ ศรีปูณะ
มรรษพร สีขาว
รวีวรรณ สนั่นวรเกียรติ

Abstract

การสร้างและพัฒนาสื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาสื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์และประเมินผลการใช้สื่อของนักท่องเที่ยวด้านความรู้ ความตระหนักและความพึงพอใจจากการใช้สื่อและเปรียบเทียบความพึงพอใจตามปัจจัยส่วนบุคคลกลุ่มตัวอย่างคือนักท่องเที่ยวจำนวน 400 คน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สาขาวิชาการท่องเที่ยว จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพสื่อและแบบประเมินผลการใช้สื่อผลการวิจัยพบว่าการสร้างและพัฒนาสื่อรูปแบบ C4DE ซึ่งประกอบด้วยการใช้หลักการมีจิตสำนึก (conscious mind) ใช้กระบวนการ 4 ขั้นตอนคือ การหาข้อมูล (data) การจัดทำโครงร่าง (drafting) การสร้าง (do) และการเผยแพร่ (dissemination) และใช้วิธีการประเมิน (evaluate) ผลการประเมินการใช้สื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์นักท่องเที่ยวมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับดีมากที่สุดมีความตระหนักต่อคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากและมีความพึงพอใจต่อสื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์อยู่ในระดับมาก โดยนักท่องเที่ยวที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพและสัญชาติที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อสื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์ไม่แตกต่างกัน

Article Details

How to Cite
ศรีปูณะ ส., สีขาว ม., & สนั่นวรเกียรติ ร. (2016). การสร้างและพัฒนาสื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย. Interdisciplinary Research Review, 10(3), 31–37. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtir/article/view/49509
Section
Research Articles